К О Л Е К Т И В Н И Й Д О Г О В І Р на 2014 – 2016 р.

К О Л Е К Т И В Н И Й   Д О Г О В І Р на 2014 – 2016 р.

між адміністрацією та трудовим колективом комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,

 який затверджений на конференції трудового колективу

«13» травня2014 року.

 

 

1. Сторони Колективного договору

 

Юридична особа за законами України - Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (ідентифікаційний код юридичної особи 34167494 скорочена назва КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК) від імені якої діє директор Пацюрко Ю. М. на підставі Статуту Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», зареєстрованого в Управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради (наказ від 28 січня 2013 року № 102-С «Про затвердження нової редакції статуту комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виписка з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців від 12.03.2013 року, надалі пойменована – «Роботодавець» або «Центр екстреної медичної допомоги», з одного боку,

та

Юридична особа за законами України - Первинна профспілкова організація працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України (ідентифікаційний код юридичної особи (35009562) від імені якої діє голова Гера Людмила Петрівна на підставі Статуту Професійної спілки працівників охорони здоров’я України, затвердженого III-ім З’їздом Профспілки 10.02.2000 р. та зареєстрованого Міністерством юстиції України 28.02.2000 р. за № 1341, із змінами в новій редакції, яка затверджена VI-им З’їздом Профспілки 09.12.2010 р. та зареєстрована Міністерством юстиції України 16.02.2011 р., наказ № 52215, виписка з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців №1872, надалі пойменована – «Профспілка»,

надалі разом «Роботодавець» та «Профспілка» пойменовані – «Сторони», уклали цей Колективний договір про наступне:

 

2. Загальні положення

 

2.1. Ураховуючи складний стан бюджетного фінансування Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» «Роботодавець» і «Профспілка» домовляються спільно спрямовувати свої зусилля на створення нормальних умов праці для працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та забезпечення їх соціально-економічного захисту.

2.2. Цей Колективний договір розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Основи законо­давства про охорону здоров'я України», «Про соціальний діалог в Україні», інших нормативно-правових актів щодо діяльності закладів охорони здоров'я та трудових відносин в Україні.

2.3. Основною метою Колективного договору є регулювання трудових та соціальних відносин в КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК шляхом встановлення локальних норм права і гарантій для «Сторін» цього Колективного договору.

2.4. Цей Колективний договір є локальним нормативно-правовим актом, який регулює соціально-економічні, виробничі і трудові відносини між «Роботодавцем» і «Профспілкою» на підставі взаємного узгодження інтересів «Сторін», роль та мета діяльності яких визначається законодавством та іншими нормативними актами, а також відповідним статутом.

2.5. Дія цього Колективного договору поширюється на всіх членів трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, а також є обов’язковими для «Роботодавця».

2.6. При укладенні цього Колективного договору обидві «Сторони» виходять з того, що його умови не можуть погіршувати становище працівників «Центру екстреної медичної допомоги» у порівнянні з чинним законодавством Укра­їни, а встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами норми розглядаються «Сторонами» як міні­мальні державні гарантії, які не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціаль­них і економічних гарантій і пільг за наявності реальних можливостей виробничого, організаційного, матеріального та фі­нансового забезпечення зобов'язань, що приймаються відповідною «Стороною» цього Колективного договору.

Умови трудового договору, що укладається «Роботодавцем» з працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, не можуть суперечити умовам цього Колективного договору таким чином, щоби в порівнянні з останнім права і інтереси працівника, визначені трудовим договором, були ущемлені або звужені чи скасовані. При виникненні такої суперечності відповідні умови трудового договору визнаються недійсними, а відповідні норми цього Колективного договору застосовуються безпосередньо.

2.7. «Сторони» підтверджують реальність забезпечення прийнятих зобов’язань і обов’язковість виконання умов цього Колективного Договору.

2.8. «Сторони» зацікавлені у створенні взаємосприятливих відносин між трудовим колективом, інтереси якого в цілому представляє «Профспілка» та «Роботодавцем» на основі довіри, взаєморозуміння і безконфліктної політики.

2.9. «Сторони» визнають повноваження одна одної і зобов'язуються дотримуватися принципів соціального діалогу: законності та верховенства права; репрезентативності і правоможності «Сторін» та їх представників; незалежності та рівноправності «Сторін»; конструктивності та взаємодії; добровільності та прийняття реальних зобов'язань; взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; обов'язковості розгляду пропозицій «Сторін»; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласності; обов'язковості отримання досягнутих домовленостей; відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.

2.10Цей Колективний договір укладений у відповідності з чинним законодавством, генеральною, галузевою, регіональною  угодами.

2.11Норми і положення цього Колективного до­говору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання «Роботодавцем» та «Профспілкою».

2.12. Цей Колективний договір поширюється на всіх працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, незалежно від їхньої належності до профспілкової чи іншої громадської організації тощо.

2.13Цей Колективний договір схвалений  загальними зборами трудового колек­тиву КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК (протокол №_2_ від   13_” травня 2014 року).

2.14. Цей Колективний договір укладено на два роки і діє до укладення нового.

2.15. Зміни в керівництві, складі, структурі, назвах «Сторін» не тягнуть за собою припинення дії цього Колективного договору.

2.16. Зміни та доповнення до цього Колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, гене­ральної, галузевої, регіональної та тарифної угод з питань, що є предметом цього Колективного договору, та за ініціативою однієї зі «Сторін» після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) трудового колективу  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК і підписання представниками «Сторін».

2.17Пропозиції кожної зі «Сторін» щодо внесення змін і доповнень до цього Колективного договору «Сто­рони» розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк  з дня їх отри­мання іншою «Стороною».

2.18. Жодна зі «Сторін», що уклали цей Колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язан­ня цього Колективного договору або припиняють їх ви­конання.

2.19. «Сторони» починають переговори щодо ук­ладання нового колективного договору на наступ­ний термін не пізніше одного місяця до закінчення терміну його дії.

2.20. «Роботодавець» спільно з «Профспілкою» у три­денний термін після підписання цього Колективного до­говору представниками Сторін подає його на реєстрацію, а після реєстрації дово­дить його до відома всіх працівників «Центру екстреної медичної допомоги» та забезпечує протягом всього терміну дії цього Колективного договору ознайомлення з ним під розписку щойно прийнятих працівників.

2.21. «Роботодавець» визнає «Профспілку» як виключно єдиний орган, який представляє інтереси трудового колективу «Центру екстреної медичної допомоги».

 

3. Предмет Колективного договору

 

3.1. Цим Колективним договором встановлюються взаємні зобов'язання «Сторін» щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування  і  оплати  праці,  встановлення  форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності «Профспілки»; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав  та можливостей жінок і чоловіків; заборона  дискримінації;

3.2. Цей Колективний договір є організаційно-правовим елементом соціального діалогу «Сторін».

 

4. Виробничі відносини

 

«Роботодавець»  зобов'язується:   

4.1. Визначити працівникам робочі місця, забезпечити їх матеріально-технічними ресурсами,  необхідними для ви­конання виробничих завдань, норм праці та відповідними умовами праці;

4.2. Роз’яснити кожному працівникові «Центру екстреної медичної допомоги» його права й обов’язки за трудовим договором, затвердити посадові інструкції та ознайомити з ними, а також із цим Колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку   (Додаток № 1).

4.3здійснювати діяльність, пов’язану із  захистом персональних даних працівників КЗ ЛОР ЛОЦЕМД МК під час їх обробки відповідно ло Закону України «Про захист персональних даних».

4.4. Інформувати профком з питань перепрофілювання штатних одиниць, реорганізації структури та скорочення штатів за 2 місяці до їх запровадження;

4.5. Надавати повноваження виборному органу первинної профспілкової організації в установі згідно Статті 247.Кодексу законів про працю України та  права, передбачені законодавством України, що регулюють діяльність профспілок.

4.6. Надавати приміщення для проведення зборів;

4.7.Зміни в діяльності, що суперечать вимогам колективного договору, але не погіршують умов праці вносити тільки за взаємною згодою сторін;

4.8. Утримувати через бухгалтерію КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК щомісячні профспілкові внески членів профспілки і своєчасно та безкоштовно перераховувати їх на рахунок профкому згідно договору про перерахування профспілкових  членських внесків-1% від заробітної плати членів профспілки;

4.9. Працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК гарантовані мінімальні соціальні гарантії в сфері праці та зайнятості, встановленні чинним законодавством України

«Профспілка» зобов’язується:

4.3. Консультувати працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з питань трудових прав, соціального захисту, у тому числі при вивільненні працівників;

4.4. Сприяти дотриманню трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку;

4.5. Утримуватися від організації масових акцій протесту, страйків з питань, що є предметом цього Колективного договору за умови їх вирішення у встановленому чинним законодавством та цим Колективним договором порядку.

«Сторони» зобов’язуються:

4.6. Узгоджувати у випадках, передбачених актами чинного законодавства України, нормативні акти, які приймаються «Роботодавцем» в межах своїх повноважень, з питань організації виробництва та праці в «Центрі екстреної медичної допомоги»;

4.7. Забезпечувати дотримання працівниками «КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК трудової дисципліни та правил внутрішнього тру­дового розпорядку;

4.8. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі виникнення прагнути їх розв’язання без зупинки виробничого процесу. У випадку виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) між працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК і «Роботодавцем» спрямовувати зусилля на захист законних інтересів «Сторін» та осіб, що їх представляють «Сторони»;

4.9. Забезпечити всі необхідні умови для ефективної роботи Комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів;

4.10. Повністю дотримуватись положень цього Колективного договору. Здійснювати контроль за виконанням умов Колективного договору;

4.11. Застосовувати заходи соціального  діалогу.

4.12. Забезпечувати заходи щодо організації стабільної роботи, покращення виробничої діяльності та фінансового становища центру;

4.13. Забезпечити працівникам можливість висловлювати свої пропозиції при розгляді питань, що зачіпають їх інтереси, до прийняття керівником остаточного рішення з цих питань;

4.14. Співпрацювати в рамках, передбачених чинним законодавством, заявляти справедливі та обґрунтовані взаємні вимоги;

4.15. Спільно вирішувати виробничі проблеми, які виникають у працівників на основі консенсусу, а не конфронтації;

4.15. Узгоджувати між собою всі акти установи з питань організації виробництва і праці.

 

5. Трудові відносини

 

«Роботодавець» зобов’язується:

5.1. Забезпечити ефективну діяльність КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК шляхом раціонального використання фактичних обсягів бюджетного фінансування і позабюджетних надходжень для підвищення якості надання медичної допомоги;

5.2. Забезпечувати збереження і розвиток матеріально-технічної бази КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

5.3. Розробити та затвердити посадові інструкції для кожного працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, забезпечити ознайомлення з цими інструкціями;

5.4. Застосовувати методи матеріального й морального стимулювання праці працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, раціонального використання обладнання та апаратури, технічних засобів;

5.5. Протягом двох тижнів із дня одержання офіційної інформації доводити до відома працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК нові нормативні акти з питань трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права й обов'язки працівників;

5.6. Увести голову «Профспілки» до складу тарифікаційної та атестаційної комісій;

5.7. Затверджувати режим роботи КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК графіки роботи працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, правила внутрішнього розпорядку за згодою з «Профспілкою»;

5.8. Оформляти працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК документи на одержання пенсії, у т. ч. за вислугу років;

5.9. Вимагати від працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК виконання роботи, яка обумовлена посадовою інструкцією;

5.10Забезпечити протягом року переважне пра­во на працевлаштування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, вивільне­ним з КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України, у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної професії;

5.11. Не звільняти працівників з роботи з ініціа­тиви «Роботодавця» без достатніх підстав і попе­реднього погодження з «Профспілкою» у випадках, передбачених актами чинного законодавства України;

5.12. Будувати свої взаємини з працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК на підставі чинного законодавства України, сприяти їх ефективній професійній діяльності на відповідній посаді.

«Сторони» дійшли згоди про таке:

5.13. Визначення робочого часу працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК проводиться відповідно до вимог актів чинного законодавства України;

5.14.  Режим роботи, зокрема час виходу і закінчення щоденної роботи (зміни), встановлюється в Правилах внутрішнього трудового розпорядку, затвердженого зборами трудового колективу та погодженого з адміністрацією та профспілковим комітетом та наказом по КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

Установлений режим роботи у КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК:

Для працівників при тривалості робочого часу 40 год. на тиждень, 8 год. на день:

-            Початок роботи – 9.00 год.

-            Закінчення роботи – 17.30 год.

-            Перерва для відпочинку та харчування – з 13.00 год. до 13.30 год.

-       Субота та неділя – вихідні дні.

 Для працівників при тривалості робочого часу 38.5 год. на тиждень, 7.7 год. на день :

-     Початок роботи – 9.00 год.

-     Закінчення роботи – 17.12.00 год.

-     Перерва для відпочинку та харчування – з 13.00 год. до 13.30 год.

-     Субота та неділя – вихідні дні.

            Медичні працівники для надання екстреної консультативної медичної допомоги - згідно графіку роботи.

            Працівники навчально-тренувального відділу працюють за графіком роботи, затвердженим керівником закладу.

5.15. Для працівників, що працюють за графіками змінності - згідно графіків змінності, що затверджуються керівником за погодженням з профспілковим органом з дотриманням встановленої тривалості робочого часу за певний обліковий періоди та завчасно доводяться до відома працівників. Графіки змінності доводяться до відома працівника, як правило, не пізніше десяти днів до введення їх в дію

Медичні працівники, які працюють згідно графіку змінності:

Денна зміна:

-     Початок перебігу робочої зміни – 8.00 год., 8.30. год, 9.00. год.

-     Закінчення зміни  – 20.00. год. , 20.30. год., 21.00. год.

-     Перерва для відпочинку та харчування – впродовж робочої зміни (вільний від роботи час);

Нічна зміна:

-     Початок перебігу робочої зміни – 20.00 год., 20.30 год., 21.00 год.

-     Закінчення роботи – 8.00.год, 8.30 год, 9.00 год. наступного дня

-     Перерва для відпочинку та харчування – впродовж робочої зміни (вільний від роботи час)

 Водії  санітарного автотранспорту - (згідно графіку змінності)

Денна зміна:

-     Початок перебігу робочої зміни – 8.00 год., 8.30. год, 9.00. год.

-     Закінчення зміни  – 20.00 год. , 20.30 год., 21.00. год.

-     Перерва для відпочинку та харчування – впродовж робочої зміни (вільний від роботи час);

Нічна зміна:

-     Початок перебігу робочої зміни – 20.00 год., 20.30 год., 21.00. год.

-     Закінчення роботи – 8.00.год, 8.30 год, 9.00. год. наступного дня

-     Перерва для відпочинку та харчування – впродовж робочої зміни (вільний від роботи час)

5.16. У працівників КЗ ЛОР ЛОЦЕМД МК, що працюють за графіком змінності тривалість нічної роботи дорівнює денній і становить до 12 годин у зміну. Призначати працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

У кожному конкретному випадку питання про встановлення тому чи іншому працівнику тривалості робочої зміни вирішується тільки за згодою працівника та профкому Центру, враховуючи виробничу необхідність, особливості роботи структурних підрозділів та КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в цілому.

5.17. Залучення працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК до надурочних робіт «Роботодавець»  має право здійснювати лише за згодою з «Профспілкою» та у випадках, які передбачені актами чинного законодавства України про працю, не більше як чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік, з оплатою в подвійному розмірі годинної ставки.

5.18. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи при 40 год. робочому тижні скорочується на одну годину;

5.19. Змінювати чи запроваджувати новий режим роботи в КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, в окремих її підрозділах, для категорій чи окремих працівників «Роботодавець»  має право здійснювати лише після погодження цих питань з «Профспілкою»;

5.20. Залучати до роботи окремих працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК у вихідні (неробочі) дні «Роботодавець»  має право лише у виняткових ситуаціях за погодженням з «Профспілкою»:

·  Для відведення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,  виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

·  Для відведення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

·  Для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота закладу в цілому або окремих підрозділів;

·  Для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення або призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні (неробочі) дні проводиться за письмовим наказом (розпорядженням) керівника.

5.21. «Роботодавець» зобов’язаний компенсувати працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК роботу у святковий, неро­бочий день згідно із чинним законодавством. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно із чинним законодавством: робота у святковий і неробочий день (частина четверта статті 73) оплачується у подвійному розмірі:

     1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками;

     2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - у розмірі подвійної годинної або денної ставки;

     3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.

     Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день. На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку. ( Стаття 107 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від 20.03.91 ) (КЗпП України Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні).

5.22. Забезпечити нормальну тривалість робочого часу - 40 год. на тиждень, 8 год. на день для керівників закладів та установ охорони здоров'я, їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників відділів, служб та інших підрозділів (за винятком лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – керівників структурних підрозділів та закладів охорони здоров'я, у тому числі амбулаторно-поліклінічних), головних  фахівців (головних медичних сестер, головних фельдшерів, головних інженерів, головних енергетиків, головних технологів тощо), фахівців,  технічних службовців та робітників (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці); .(згідно наказу МОЗ від 25.06.2006р за № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я.-

Забезпечити для встановлених категорій працівників, робочий час –

- 38,5 год. на тиждень для керівників структурних підрозділів (станції, підстанцій,відділів, пунктів, тощо) з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою, керівників закладів охорони здоров'я з числа фахівців з базовою та неповною вищою освітою, лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров'я (структурних підрозділів) за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці: - лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв; – в нормальних умовах праці;.(згідно наказу МОЗ від 25.06.2006р за № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я. -)

- 36 год. на тиждень - в шкідливих та важких умовах праці у відповідності до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (затв. Постановою КМУ від 21.02.2001р. за 163)

- іншої тривалості -у випадках, встановлених чинним законодавством.

5.23. Встановлювати при можливості та у зв’язку із поважними причинами на прохання працівника неповний робочий день чи неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї, встановлювати неповний робочий час в обов’язковому порядку.

5.24. Забезпечити тривалість перерви між змінами не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи й час перерви на обід) та тривалість щотижневого безперервного відпочинку не менше 42 годин. (КЗпП України, Стаття 59-Перерви між змінами, Стаття 70- Тривалість щотижневого безперервного відпочинку). В окремих випадках тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку може бути скорочена, але не менше як 12 годин на добу. Невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і можуть бути надані як додаткові вільні від роботи дні протягом облікового періоду.

Час, відпрацьований понад нормальну тривалість робочого часу, визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом роботи згідно табелю обліку робочого часу та нормою тривалості робочого часу за обліковий період. Кількість додаткових вільних від роботи днів визначається шляхом ділення часу, відпрацьованого понад норму тривалості робочого часу, на нормальну тривалість робочого дня. (Підстава-пункт 8 наказу Міністерства праці та соціальної політики 19.04.2006 р. за № 138 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу). 

5.25. У разі запровадження чергування, завчасно узгоджувати з профкомом графіки, порядок і розміри компенсації.

5.26. Установити гарантовану тривалість щоріч­ної основної відпустки для всіх категорій працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - не менш як 24 календарних дні;

5.27.Надавати відповідно до чинного законодавства щорічні оплачувані відпустки, розрахунок яких проводиться в календарних днях без врахування святкових та неробочих днів згідно статті 73КЗпП України.

5.28. Тривалість додаткових оплачуваних відпу­сток окремим категоріям  працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням і умовами підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці установлювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. №1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України  N  679 від 13.05.2003 р., N  261 від 04.03.2004 р., N 1674 від 16.12.2004 р., N 1290 від 02.12.2009 р., N 1181 від 17.12.2012 р.);

5.29. Установити для працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які працюють  з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням і умовами підвищеного ризику для здоров’я, щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці згідно Додатку № 2 до цього колективного договору;

5.30. Беручи до уваги, що окремі категорії працівників «Центру екстреної медичної допомоги» працюють в умовах ненормованого робочого дня, тобто особливого режиму робочого часу, який встановлюється у разі неможливості нормування часу трудового процесу, а також виходячи з того, що у разі потреби ця категорія працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (і ця робота не вважається надурочною), а міра праці в даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням), керуючись пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки», яка передбачає, що працівникам з ненормованим робочим днем встановлюється щорічна додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, - установити для працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з ненормованим робочим днем щорічну додаткову відпустку згідно Додатку № 3 цього Колективного договору;

5.31. Графік щорічних оплачуваних відпусток працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК «Роботодавець» зобов’язується за­тверджувати за погодженням з «Профспілкою» не пізніше як 5 січня  поточного року;

5.32. «Роботодавець» зобов’язується не допускати без згоди працівника поділу відпустки на частини, відкликання з відпустки;

5.33. За безперервну роботу на виїзній бригаді надавати (лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою), які відпрацювали на зазначених посадах понад три роки додатково оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарні дні.

5.34.. Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.

5.35. Надавати працівникам інші види відпусток встановленої тривалості, що передбаченні чинним законодавством.

5.36. Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину - інваліда;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

5.37. Надавати право на щорічну відпустку в один і той самий період подружжям, які працюють в установі.

5.38. Надавати відпустки працівникам, які перебувають на диспансерному обліку в зручний для них час.

5.39. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профкомом не пізніше як 5 січня поточного року.

5.40. Не допускати без згоди працівника поділу щорічної відпустки на частини та відкликання з щорічної відпустки.

5.41. Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

5.42. Наказом по КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК встановити підсумковий облік робочого часу для медичного персоналу виїзних бригад,  при якому тривалість робочого часу за обліковий період не може перевищувати встановленого числа робочих годин. При підсумованому обліку робочого часу, час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП. Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду. Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці, облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період не є надурочною роботою. Переробіток норми робочого часу, що виникає в окремі дні при підсумованому обліку, може компенсуватися додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.

 ( Підстава - п. 10 наказу Міністерства праці та соціальної політики 19.04.2006 р. за № 138 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу).

5.43. «Роботодавець» зобов’язується інформувати «Профспілку» з питань:

- зміни організаційної структури управління «КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК»;

- про затвердження нових посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи, внесення до них змін і доповнень;

5.44. «Роботодавець» зобов’язується погоджувати з «Профспілкою» питання:

- скорочення посад (робочих місць);

- призначення працівників на керівну посаду;

5.45. У разі змін в організації праці, що можуть призвести до скорочення чисельності або штату працівників з наступним їх вивільненням, «Роботодавець» зобов’язується інформувати про це «Профспілку» не пізніше, як за три місяці та узгоджувати з «Профспілкою» заходи, пов’язані з запровадженням таких змін;

5.46. Встановлення розмірів схемних посадових окладів (ставок), їх підвищення, окремі доплати, виплати працівникам, «Роботодавець» зобов’язується проводити у порядку і на умовах, встановлених актами чинного законодавства України для працівників охорони здоров’я, що працюють в комунальних закладах охорони здоров’я (при наявності відповідних коштів);

5.47 «Роботодавець» зобов’язується встановлювати індивідуальні норми навантаження працівників за погодженням з «Профспілкою» залежно від конкретних умов праці;

5.48. «Роботодавець» зобов’язується будувати свої взаємини з працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК на підставі чинного законодавства України, сприяти їх ефективній діяльності;

5.49. Сприяти реалізації умов цього Колективного договору в межах наявної у відповідної «Сторони» компетенції;

5.50. Здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю в межах наявної у відповідної «Сторони» компетенції;

5.51. «Роботодавець» має право при порушенні працівником трудової дисципліни, невиконанні наказів, халатному відношенні до виконання своїх прямих функціональних обов’язків вживати дисциплінарні стягнення (догана,  звільнення з роботи);

5.52. Роз’яснювати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК чинне законодавство стосовно оплати та охорони праці в межах наявної у відповідної «Сторони» компетенції;

5.53. У межах наявної компетенції відповідної «Сторони» організаційно, технічно, юридично забезпечувати проведення зборів трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, в т.ч. доводити до відома працівників інформацію про збори, надавати необхідні для проведення зборів приміщення;

5.54. Забезпечити ефективну роботу довіреного лікаря «Центру екстреної медичної допомоги»(при умові наявності даної посади у штатному розписі установи).

«Профспілка» зобов’язується:

5.55. Не втручатися у виробничо-господарську діяльність «Роботодавця», вживати заходи по недопущенню колективних трудових спорів (конфліктів) за умови виконання «Роботодавцем» умов цього Колективного договору та актів чинного законодавства України;

5.56. Захищати правові, економічні, соціальні та професійні інтереси трудового колективу «КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК у відповідності з цим Колективним договором та актами чинного законодавства України;

5.57.. Представляти інтереси трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК при розгляді індивідуальних і колективних трудових спорів;

5.58. Забезпечити контроль за дотриманням пенсійного законодавства, надавати членам трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК консультативну допомогу з цих питань;

5.59. Співпрацювати з органами місцевої державної виконавчої влади, місцевого самоврядування по вирішенню соціально-економічних питань членів трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

5.60. Доводити до відома працівників інформацію про збори, що стосуються членів «Профспілки»;

5.61. Забезпечити працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК можливість висловлювати свою думку при розгляді питань, що зачіпають їх законні права та інтереси, до прийняття «Роботодавцем» рішень з цих питань;

5.62. Забезпечити громадський контроль за дотриманням «Роботодавцем» вимог законодавства про охорону праці;

5.63. Роз'яснювати членам трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК зміст нормативних документів з органі­зації та оплати праці, про їх права й обов'язки;

5.64. Забезпечувати громадський контроль за своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці;

5.65. Сприяти попередженню виникнення трудових спорів;

5.66. Представляти законні інтереси членів «Профспілки» у відповідних органах при вирішенні трудових спорів. Домагатись задоволення законних вимог працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з компенсації матеріальних збитків, спричинених їм при ушкодженні здоров’я;

5.67. Сприяти «Роботодавцеві» в питаннях дотримання працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК трудової  дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;

5.68. Співпрацювати з «Роботодавцем» при переговорах з органами місцевої державної виконавчої влади, місцевого самоврядування в межах наявної компетенції;

5.69. Сприяти «Роботодавцеві» у створенні здорового морально-психологічного клімату в трудовому колективі КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

5.70. Проводити культурно-виховну, фізкультурно-оздоровчу роботу серед членів «Профспілки» в межах наявної компетенції;

5.71. Організувати і проводити санаторно-курортне лікування, сімейний відпочинок членів «Профспілки», відпочинок і лікування їх  дітей в межах наявної компетенції, виходячи з наявних коштів «Профспілки»;

5.72. Здійснювати нагляд і контроль за виконанням положень умов цього Колективного договору;

5.73. Проводити аналіз та контроль захворюваності працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та в межах наявної компетенції вживати заходів щодо її зменшення;

5.74 У разі прийняття «Роботодавцем» рішення, що суперечить умовам цього Колективному договору або чинному законодавству, внести подання про усунення порушень, яке розглядається «Роботодавцем» в 10-ти денний термін.

Трудовий колектив зобов'язується:

5.75. Сумлінно та в повному обсязі виконувати свої функціональні . обов’язки, надавати якісну медичну допомогу пацієнтам;

5.76. Виконувати належним чином обов'язки, покладені на працівника трудовим договором та його поса­довою інструкцію;

5.77. Берегти та раціонально використовувати майно КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

5.78. Дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки, утримувати в належному порядку своє робоче місце;

5.79 Ощадливо використовувати матеріальні цінності, у т. ч. перев'язувальний матеріал, медикаменти, дезінфікуючі засоби;

5.80. Економити енергоносії, у повній мірі здійснювати заходи зі збереження тепла у приміщеннях КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

5.81 створювати та зберігати сприятливу атмосферу праці в колективі, поважати індивідуальні права один одного ;

5.82. при виникненні колективних трудових суперечок, при їх вирішенні дотримуватись визначеного законом порядку звернення по підлеглості;

5.83. водії а також інші працівники, робота котрих пов’язана зі шкідливими та небезпечними умовами праці, зобов’язані проходити обов’язковий попередній / при прийомі на роботу /, періодичні медичні огляди, передрейсові та післярейсові огляди.

 

6. Забезпечення зайнятості працівників  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

«Роботодавець» зобов'язується:

6.1. У разі планування звільнення працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з причин економічного, технологічного, структурного, виробничого чи будь-якого іншого характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності  «Центру екстреної медичної допомоги»», завчасно, не пізніше як за три місяці до дня розірвання трудового договору з працівниками «Центру екстреної медичної допомоги», надати «Профспілці» інформацію щодо змісту заходів, включаючи відомості про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з «Профспілкою» про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих соціально-економічних наслідків для працівників  «Центру екстреної медичної допомоги» у результаті такого звільнення;

6.2. Не допускати масових звільнень працівників (при цьому «Сторони» цього Колективного договору погодили, що критерії масовості звільнення визначаються актами чинного законодавства України, Генеральною та Галузевою угодами). При необхідності вивільнення працівників розробляти та впроваджувати узгоджену з «Профспілкою» програму працевлаштування і соціальної підтримки таких працівників. Допускати звільнення працівників по п.1ст.40 КЗпП України лише у випадку вжиття всіх можливих заходів їх працевлаштування;

6.3. Створювати умови для підвищення кваліфікації і перекваліфікації працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК. Своєчасно надавати можливість усім лікарям та молодшим спеціалістам з медичною освітою (середньому медичному персоналу) підвищувати свою кваліфікацію шляхом відповід­ного післядипломного навчання на курсах, стажування відповідно до термінів, із збереженням середньої заробітної плати на період підви­щення кваліфікації, а також відшкодуванням усіх витрат, пов'язаних зі стажуванням, перебу­ванням на курсах підвищення кваліфікації за межами КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК. Перенесення строків підвищення кваліфікації (стажуван­ня) допускається лише за виробничою необхідністю, наявності відпустки по догляду за дитиною до трьох років або тривалої хвороби;

6.4. Забезпечувати організацію підвищення кваліфікації інших категорій фахівців і пра­цівників відповідно до виробничої потреби та згідно з графіком у встановленому порядку;

6.5. Здійснювати за виробничої потреби перепідготовку та переведення працівників з по­сади на посаду, враховуючи ділові якості працівника, кваліфікаційні вимоги до посади, на яку призначається працівник;

6.6. У  разі виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України немасового характеру здійснювати вивільнення лише після вико­ристання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці;

6.7. Здійснювати прийом на роботу нових пра­цівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі  п. 1 ст. 40 КЗпП України;

6.8. Своєчасно інформувати державну службу зайнятості про наявність в КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК вакантних робочих місць у встановленому актами чинного законодавства України порядку;

6.9. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення робочих місць;

6.10. Звільнення працівників з ініціативи «Роботодавця» здійснювати за попередньою згодою «Профспілки» у випадках, передбачених актами чинного законодавства України про працю;

6.11. Забезпечити наставництво над молодими фахівцями, сприяти їх адаптації в трудовому колективі та професійному зростанню;

6.12. Перед  початком  роботи  роз'яснити  новоприйнятому  працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК його права, обов'язки, умови оплати праці та порядок їх зміни, умови праці на робочому місці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих чи шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства та умов цього Колективного договору.

«Профспілка» зобов'язується:

6.13. Здійснювати громадський контроль за дотриманням в «Центрі екстреної медичної допомоги» законодавства України про працю, зайнятість, використанням і завантаженням робочих місць;

6.14. Вести роз'яснювальну роботу серед трудового колективу  «Центру екстреної медичної допомоги» з питань трудових прав та соціаль­ного захисту працівників «Центру екстреної медичної допомоги»;

6.15. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з «Роботодавцем» з проблем зайнятості з метою вжиття заходів щодо запобігання звільненню або пом’якшенню наслідків звільнень;

6.16. Надавати членам «Профспілки» правову допомогу та юридичні консультації з питань чинного законодавства про працю;

6.17. Вести роз'яснювальну роботу серед працівників Центру екстреної медичної допомоги з питань трудових прав та обов'язків, їх соціального захисту;

6.18. Забезпечувати правовий, соціально-економічний захист працівників, які звільняються, згідно з чинним законодав­ством;

Контролювати надання працівникам переважного права на продовження роботи відпо­відно до статті 42 КЗпП України. Не допускати звільнення з ініціативи «Роботодавця» вагітних жінок, тих, які мають дітей у віці до трьох років (до шести років при наявності медичного ви­сновку), одиноких матерів з дітьми до 14 років або таких, які виховують дитину-інваліда.

«Сторони» зобов'язуються:

6.19. У межах наявної компетенції вживати організаційних та правових заходів для забезпечення зайнятості працівників «Центру екстреної медичної допомоги» на умовах повного робочого дня.

6.20. Спільно розробляти проект штатного розпису «Центру екстреної медичної допомоги».

 

7. Формування, регулювання і захист заробітної плати

 

«Роботодавець» зобов'язується:

7.1. Здійснювати оплату праці працівників комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»(КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК) на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, умов цього колективного договору в межах бюджетних і позабюджетних надходжень з дотриманням гарантій, встановлених чинним законодавством (зокрема, Законом України «Про оплату праці»), за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам закладів охорони здоровя.

Основна заробітна плата працівників «КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК» встановлюється у вигляді посадових окладів, що визначені у штатному розписі.

7.2. Вчасно доводити до відома працівників «Центру екстреної медичної допомоги» посадові оклади, встановлені їм на основі єдиної тарифної сітки та Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики України N 75/122 від 15.03.2006 р., N 101/118 від 15.03.2007 р., N 143/170 від 06.04.2007 р., N 152/177 від 11.04.2007 р., N 273/290 від 30.05.2007 р., N 610/708  від 13.11.2007 р., N 192/190 від 09.04.2008 р., N  392/524  від 17.09.2008 р., N  579а/758 від 17.12.2008 р., N 116/450 від 31.05.2010 р., N 225/661 від 09.08.2010 р., N 355/945 від 04.11.2010 р., N 387а/1080 від 06.12.2010, Наказами Міністерства соціальної політики України N 38/73 від 08.02.2011р., N 190/298 від 20.05.2011 р., N 270/391 від 06.07.2011 р., N 284/424  від 19.07.2011 р., N 56/80 від 03.02.2012 р., N 69/96 від 08.02.2012 р., N 165/194  від 26.03.2012 р., N 349/429 від 08.06.2012 р., N 62/115 від 13.02.2013 р.), а також інших законодавчих актів України, які регулюють питання оплати праці працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК забезпечують міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці за розрядами єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників, виходячи з тарифної ставки 1 тарифного розряду.

Мінімальна заробітна плата працівників «Центру екстреної медичної допомоги» не може бути нижчою від розміру, встановленого актами чинного законодавства України.

Посадові оклади працівникам «Центру екстреної медичної допомоги» встановлюються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 1970 від 25.12.2002 р., № 740 від 19.05.2003 р., № 790 від 22.08.2005 р., № 988 від 01.10.2005 р., № 1244 від 21.12.2005 р., № 172 від 20.02.2006 р., № 397 від 07.03.2007 р., № 602 від 04.04.2007 р., № 894 від 11.07.2007 р., № 1050 від 15.08.2007 р., № 1187 від 03.10.2007 р., № 357 від 17.04.2008 р., № 939 від 25.10.2008 р., № 1036 від 26.11.2008 р., № 1117 від 20.12.2008 р., № 82 від 11.02.2009 р., № 109 від 03.02.2010 р., № 337 від 12.05.2010 р., № 518 від 30.06.2010 р., № 863 від 22.09.2010 р., № 980 від 27.10.2010 р., № 1056 від 17.11.2010 р., № 1086 від 01.12.2010 р., № 1212 від 29.12.2010 р., № 310 від 30.03.2011 р., № 524 від 11.05.2011 р., № 1109 від 20.10.2011 р., № 1345 від 12.12.2011 р., № 10 від 11.01.2012 р., № 36 від 25.01.2012 р., № 82 від 08.02.2012 р., № 564 від 20.06.2012 р., № 614 від 11.07.2012 р., № 714 від 06.08.2012 р., № 920 від 10.10.2012 р., № 1181 від 17.12.2012 р., № 138 від 06.03.2013 р., № 197 від 27.03.2013 р.), Постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 197 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» відносно розміру окладу (ставки)  працівника  1  тарифного розряду та розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

Посадові  оклади  (тарифні  ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»

7.3. Відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з «Профспілкою» розміри тарифних ставок (окладів), надбавок, премій працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК при внесен­ні змін у нормативно-правові акти у цій сфері;

7.4. Своєчасно проводити уточнення тарифікаційних списків працівників «Центру екстреної медичної допомоги» у зв’язку із зміною освіти, присвоєнням їм ученого ступеня, почесного звання, категорії за підсумками атестації. Повідомляти працівників (КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК про розмір заробітної плати, встановленої їм за підсумками тарифікації;

7.5. У КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК встановлюється штатно-окладна системи оплати праці, що передбачає встановлення кожному працівникові місячного окладу (ставки) відповідно до посади, яку він обіймає.

7.6. У відповідності до вимог актів чинного законодавства України про оплату праці, зокрема, статті 23, 24 Закону України «Про оплату праці», виплачувати заробітну плату в грошових знаках України (гривні) двічі на місяць (аванс до 20 числа поточного місяця та остаточний розрахунок до 5 числа місяця наступного за звітним).

При порушенні термінів виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрату частини зарплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.01 р. 159 “Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати “.

7.7. Індексувати заробітну плату працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК відповідно до вимог актів чинного законодавства України (По­станова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17 лип­ня 2003 р. №1078 (із змінами, внесеними згідно Постанов Кабінету Міністрів України № 690 від 17.05.2006 р., № 913 від 11.07.2007 р., № 170 від 12.03.2008 р., № 35 від 25.01.2012 р., № 526 від 13.06.2012 р.);

7.8. Проводити виплату відпускних не пізніше ніж за три дні на передодні відпустки згідно чинного законодавства.

7.9. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівника «Центру екстреної медичної допомоги» про загаль­ну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримання, суму, оподатковувану податками і зборами, та суму, що підлягає виплаті (ст. 30 Закону Украї­ни «Про оплату праці»).

Відомості про оплату праці працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК надавати іншим органам або особам лише у випадках, передбачених актами чинного законодавства України;

7.10. При прийнятті у встановленому актами чинного законодавства України порядку рішень про зміну заробітної плати працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК у бік збільшення, га­рантувати працівникам даної установи її виплату у збільшених розмірах;

7.11.Про нові або зміну діючих умов оплати праці працівників «Центру екстреної медичної допомоги» у бік погіршення, повідомляти кожного працівника, якого це стосується, під розписку не пізніше, ніж за два місяці до їх запровадження або зміни (ст. 29 Закону України "Про оплату праці", ст. 103 КЗпП України);

7.12. Надавати можливість працівникам «Центру екстреної медичної допомоги» на їх прохання працювати неповний робочий день (тиждень) або у вигляді поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня з оплатою праці за фактично відпрацьований час, згідно з чинним законодавством (стаття 56 КЗпП України);

7.13. Забезпечити у повному обсязі оплату праці за виконання обов'язків тимчасово від­сутніх працівників у зв'язку з відпусткою, хворобою, навчанням тощо;

7.14. Надавати в межах економії фонду заробітної плати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК премії згідно з Положенням про преміювання (Додаток № 4);

7.15. При збільшенні посадових окладів працівників «Центру екстреної медичної допомоги» відповідно до постанов Уряду України та від­повідних наказів галузевих міністерств України застосовувати коригувальні коефіцієнти для розра­хунку заробітної плати за період відпустки відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 08 лютого 1995 р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів Украї­ни N  348 від 16.05.95 р., N  185 від 24.02.97 р., N 1398  від 30.07.99 р., N 1266 від 26.09.2001 р., N 1132 від 30.11.2005 р., N 35 від 25.01.2012 р.);

7.16. Виплачувати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які звільняються, вихідну допомогу у випадках і розмі­рах, передбачених статтею 44 КЗпП України;

7.17. Позбавляти працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК які мають дисциплінарне стягнення (догану), матеріального заохочення на період його дії. Якщо працівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, скасовувати стягнення до закінчення терміну його дії;

7.18. Підвищувати посадові оклади працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК у наступних випадках:

7.18.1. Директору КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та його заступникам з числа лікарів–за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров'я», головному фельдшеру – за наявності кваліфікаційної категорії зі спеціальності лікувальна справа  (невідкладні стани).

 Ін­шим категоріям медичних працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК посадові оклади встановлюються з урахуванням наявності кваліфікаційної категорії.

7.18.2. Завідувачу станції екстреної  медичної допомоги та завідувачам  підстанції  екстреної  медичної допомоги - на 10-25 відсотків у залежності від кількості бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги:

      -  на  10  відсотків, - якщо в штатному розписі є 2-5 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (40-120 посад персоналу );

     -  на  20 відсотків, - якщо в штатному розписі є 6-12 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (120-240 посад персоналу);

     - на  25  відсотків, -  якщо  в  штатному розписі є понад 12 бригади  екстреної  (швидкої)  медичної  допомоги (понад 240 посад персоналу);

для завідувачів інших структурних  підрозділів, відділів (в т. ч. завідувач відділу медицини катастроф) - лікарів у таких розмірах:

     -  на  10  відсотків  -  при  кількості  посад лікарів, посад професіоналів  з  повною  вищою немедичною освітою, що допущені до медичної  діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом до 3 одиниць  включно    урахуванням посад керівників цих структурних
підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

     -  на  20  відсотків  -  при  кількості  посад лікарів, посад професіоналів  з  повною  вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 3  до  6  одиниць  включно    урахуванням  посад  керівників цих
структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

     -  на  25  відсотків  -  при  кількості  посад лікарів, посад професіоналів  з  повною  вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням  посад  керівників  цих  структурних
підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів. (Перелік у додатку №5)

7.18.3. Старшим фельдшерам та сестрам медичним на 10 %.

7.18.4. Працівникам, які постійно працюють у закладах, розташованих на території населеного пункту, що має статус гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному пункті  чи ні - на 25% відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.95р. № 648 (648-95-п) «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах». (Підстава - Наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я 05.10.2005  N 308/519 ). Додаток №6

7.18.5. За керуванням санітарним транспортом водіям автотранспортних засобів місячні тарифні ставки – на 20%.

7.19. Керівникам закладів охорони здоров’я і установ соціального захисту населення - лікарям та їх заступникам - лікарям дозволяється вести в закладах, установах, у штаті яких вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря, відповідної спеціальності.

7.20. Лікарям усіх спеціальностей, які після закінчення медич­них інститутів (університетів, академій) отримали диплом з від­знакою – на 5% протягом п'яти років;

7.21.  Встановлювати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК доплати у межах фонду оплати праці у розмірі до 50% до посадового окладу: за суміщення професій (посад); за виконання обов'язків тимчасово від­сутніх працівників і розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Конкретний розмір цих доплат установлюється директором «Центру екстреної медичної допомоги» залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт і за умови виконання роботи меншою чисельністю працівників, ніж вста­новлено нормативами;

7.22 Здійснювати доплату в розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину  роботи  в  нічний  час працівникам, які залучаються до роботи в нічний час,. Нічним уважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Працівникам,  зайнятим наданням екстреної,  швидкої та невідкладної медичної допомоги (у  тому  числі  водіям  санітарних автомобілів швидкої, невідкладної медичної допомоги) провадити  доплату  в розмірі 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового  окладу)  за  кожну  годину  роботи  в нічний час. (Перелік у додатку №7). Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводяться зазначені доплати,затверджуються керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в разі потреби до нього можуть уноситися зміни та доповнення у такому самому порядку (згідно наказу МОЗ України і МС СП України 308/519 від 05.10.2005р.п.3.2.(Додаток7).

7.23. Доплачувати працівникам, які мають науковий ступінь: доктора наук – 25% до поса­дового окладу; кандидата наук – 15% до посадового окладу. Указані доплати встановлювати за умови, що діяльність працівників «Центру екстреної медичної допомоги» за профілем збігається з наявним науковим ступенем.

7.24. Працівникам (у т.ч. молодшим медичним сестрам), які  використовують в роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті  прибиранням туалетів встановити доплату до посадового окладу у розмірі 10% (п. 3.4.7 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної  політики України N 75/122 від 15.03.2006 р., N 101/118 від 15.03.2007 р., N 143/170  від 06.04.2007 р., N 152/177 від 11.04.2007 р., N 273/290 від 30.05.2007 р., N 610/708  від 13.11.2007 р., N 192/190 від 09.04.2008 р., N  392/524   від 17.09.2008 р., N  579а/758 від 17.12.2008 р., N 116/450 від 31.05.2010 р., N 225/661 від 09.08.2010 р., N 355/945 від 04.11.2010 р., N 387а/1080 від 06.12.2010, Наказами Міністерства соціальної політики України N 38/73 від 08.02.2011р., N 190/298 від 20.05.2011 р., N 270/391 від 06.07.2011 р., N 284/424  від 19.07.2011 р., N 56/80 від 03.02.2012 р., N 69/96 від 08.02.2012 р., N 165/194  від 26.03.2012 р., N 349/429 від 08.06.2012 р., N 62/115 від 13.02.2013 р.) згідно Додатку № 8 до цього Колективного договору;

7.25.Керівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК за погодженням  з профспілковим комітетом може  установлювати  ненормований  робочий  день  для водіїв  легкових  та  санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги з доплатою 25 відсотків  тарифної  ставки  за відпрацьований час, виданий наказом по установі. Водіям автомобілів з ненормованим робочим днем доплата за роботу в нічний час проводиться на загальних підставах. (Наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я 05.10.2005  N 308/519 . п.3.4.4.).

7.26. Виплату надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК здійснювати на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. за №1418 «Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я» та Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2010р. за №47» Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я» та Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012р. за №23 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. за №1418» Надбавка за вислугу років установлюється медичним та фармацевтичним працівникам  державних та комунальних закладів охорони здоров'я залежно від стажу роботи в такому розмірі:

- стаж роботи понад 3 роки – 10% надбавки до посадового окладу;

- стаж роботи понад 10 років – 20% надбавки до посадового окладу;

- стаж роботи понад 20 років – 30% надбавки до посадового окладу.

7.27. Медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги виплачується надбавка за:

- особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями),

-надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями). (Додаток №9).

 Зазначені надбавки виплачуються медичним працівникам щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом. (Постанова Кабінету Міністрів України 27.03.2013р. № 199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги»).

7.28. Виплачувати надбавки за тривалість безперервної роботи на центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (лікарі та фахівці з базовою та неповною медичною освітою виїзних бригад, водії та молодші медичні сестри виїзних бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та виїзних консультативних бригад: від 3-ох до 5-ти років –20%, від 5-ти до 7 років – 40%; понад 7-м років – 60% посадового окладу (згідно наказу МОЗ України і МП СП України 308/519 від 5.10.2005 р. п 4.1.1.).

7.29.Надавати матеріальну допомогу працівникам КЗ ЛОР ЛОЦЕМД МК:

- медичним та фармацевтичним працівникам, виплачувати допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (Підстава – п.2. Постанови Кабінету Міністрів від 11.05.2011р. за № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери) (Додаток 10)

- медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги (лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою) виплачується матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров'я, а керівникам закладів охорони здоров'я - за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах (Постанова Кабінету Міністрів України 27.03.2013р. № 199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги») згідно положення про надання матеріальної допомоги, іншим працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК за особистою заявою та рішенням керівника закладу в межах економії фонду заробітної плати.

 7.30. Установити надбавки працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК у межах фонду оплати праці:

- за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, на­пруженість роботи – у розмірі до 50% посадового окладу. Конкретний розмір цих надбавок для працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК встановлюється директором КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в межах фонду оплати праці за поданням керівника структурного підрозділу. 

- Директору КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та його заступникам дана надбавка встановлюється наказом директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації;

- водіям автотранспортних засобів щомісячну надбавку за класність (за фактично відпрацьований час до тарифної ставки) в розмірах: водіям ІІ класу – 10%, водіям І класу 25%.

7.31. Виплачувати надбавку працівникам за наявність почесного звання України, СРСР, союзних республік СРСР у розмірах:"заслужений" - 20 відсотків посадового окладу; "народний" - 40 відсотків осадового окладу. За наявності двох або більше  звань надбавка встановлювати за одним (вищим) званням як за основною посадою, так і за сумісництвом, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична тощо) збігається з наявним почесним званням. Відповідність почесного  звання профілю діяльності працівникана займаній посаді визначається керівником закладу, установи.

7.32. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, установлювати надбавку до посадових окладів (тарифних ставок) залежно від ступеня секретності інформації:

- відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків; 

- відомості та  їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

- відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків. Надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) виплачується лише за наявності дозволу на провадження діяльності,  пов'язаної з державною  таємницею,  наданого відповідно  до  законодавства про

державну таємницю. ( Постанова Кабінету Міністрів України  від 15 червня 1994 р. N 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.»)

7.33. Час простою не з вини працівника, якщо виданий наказ по установі про простій, відповідно до ст. 113 КЗпП України оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

7.34. Адміністрація погоджує з профкомом встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони обслуговування, збільшення об’ємів виконаних робіт, надання матеріальної допомоги та преміювання працівників Центру згідно „Положення про преміювання” та Положення про матеріальну допомогу” в межах  фонду оплати праці. (КЗпП України  Стаття 247  п.3).

 «Профспілка» зобов’язується:

7.35. Надавати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК консультативну допомогу з питань оплати праці;

7.36. Представляти за дорученням працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК його права та законні інтереси при розгляді трудових спорів з оплати праці;

7.37. Здійснювати контроль за проведенням індексації грошових доходів працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК»;

7.38. Здійснювати контроль за тарифікацією заробітної плати працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК і за нараху­ванням та виплатою їм заробітної плати.

 

8. Заохочення працівників комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

(КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК).

 

8.1. За взірцеве виконання трудових обов’язків, високий професіоналізм при наданні медичної допомоги населенню, підвищення продуктивності праці, за багаторічну безперервну сумлінну працю, новаторство та інші досягнення в роботі, з метою стимулювання продуктивної праці працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК як невід’ємної складової частини належного рівня якості медичної допомоги та на знак поваги до осіб, які внесли значний внесок у розвиток системи охорони здоров’я Львівської області, за погодженням з «Профспілкою», відносно працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК можуть бути застосовані такі заходи заохочення:

8.1.1. Оголошення працівникові подяки директором КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, «Профспілкою»;

8.1.2. Нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК премією;

8.1.3. Нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК цінним подарунком;

8.1.4. Нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесною грамотою КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.1.5. Нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесною грамотою «Профспілки».

8.2. З метою заохочення працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК їх кандидатури можуть бути  представлені до нагородження:

8.2.1. Почесною грамотою відповідно до Положення про Почесну грамоту Департаменту охорони здоров’я департаменту Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України, затвердженої в установленому порядку.

8.2.2. Почесним званням галузі охорони здоров’я України та іншими відомчими відзнаками;

8.2.3. Відзнаками органів місцевого самоврядування міста Львова та Львівської області, органів державної влади України;

8.2.4. Державними нагородами.

8.3. Порядок застосування заходів заохочення працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК встановлюється актами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування міста Львова та Львівської області, цим Колективним договором.

8.4. Відомості про нагородження вносяться до трудової книжки працівника «Центру екстреної медичної допомоги» у порядку, встановленому актом чинного законодавства України про порядок ведення трудових книжок працівників.

8.5. Застосування заходів заохочення здійснюється публічно у трудовому колективі КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК за участю уповноваженого представника «Роботодавця» та голови «Профспілки».

8.6. Працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і пільги у соціально-культурному та побутовому  обслуговуванні (путівки у санаторії, будинки відпочинку тощо). Таким працівникам також надаються переваги у службовій кар’єрі.

8.7. Порядок застосування до працівників окремих видів заохочень.

8.7.1. Порядок застосування заохочення у вигляді оголошення працівникові подяки «Роботодавця», «Профспілки»:

8.7.1.1. Рішення про оголошення працівникові подяки директора  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК приймається «Роботодавцем» у порядку, визначеному власником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та цим Колективним договором.

Рішення про оголошення працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК подяки «Профспілки» приймається «Профспілкою» у порядку, встановленому статутом профспілки та цим Колективним договором.

Рішення про оголошення працівникові спільної подяки, приймається спільно «Роботодавцем» та «Профспілкою», на паритетних засадах.

Вид подяки та підстави для її оголошення визначаються «Роботодавцем» та «Профспілкою»;

8.7.1.2. Подання для оголошення працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК подяки директором установи може бути внесено «Профспілкою», головою  «Профспілки», трудовим колективом, структурним КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.7.1.3. «Роботодавець» має право оголосити подяку директора КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК також при відсутності подання;

8.7.1.4. Подання для оголошення працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК подяки «Профспілкою», може бути внесено «Профспілці» директором КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, головою «Профспілки», трудовим колективом КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, структурним підрозділом КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК», будь-яким працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членом «Профспілки»;

8.7.1.5. Оголошення подяки працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК може супроводжуватись видачею грошової премії. У такому випадку джерела фінансування, виплата грошової премії та її розмір визначаються відповідно органом, який прийняв рішення про оголошення подяки працівникові, а саме: «Роботодавцем» та/або «Профспілкою»;

8.7.1.6. Згода працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК до якого застосовується цей вид заохочення, не потребується;

8.7.2. Порядок застосування заохочення у вигляді нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК» премією:

8.7.2.1. Премією працівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК може бути нагороджений у грошовому або іншому матеріальному вигляді за рішенням органу, який прийняв рішення про застосування цього виду заохочення для працівника, а саме: директором, «Профспілкою», якщо це не суперечить чинному законодавству.

Джерела фінансування, порядок виплати грошової премії та її розмір визначаються відповідно органом, який прийняв рішення про нагородження працівника премією, а саме: директором або «Профспілкою»;

8.7.2.2. Подання про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК премією може бути внесене директору КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК «Профспілкою», головою «Профспілки», трудовим колективом установи, структурним підрозділом чи будь-яким працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.7.2.3. Подання для нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК премією «Профспілки» може бути внесене «Профспілці» головою «Профспілки», трудовим колективом, структурним підрозділом, будь-яким працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членом «Профспілки»;

8.7.2.4. Рішення про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК премією «Профспілки» приймається «Профспілкою» у порядку, визначеному Статутом профспілки;

8.7.2.5. Розмір грошової премії визначається відповідно органом, який прийняв рішення про застосування такого виду заохочення до працівника, а саме: директором КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК або «Профспілкою»;

8.7.2.6. Згода працівника, до якого застосовується такий вид заохочення, не потребується;

8.7.2.7. Орган, який прийняв рішення про нагородження працівника премією здійснює оподаткування, відповідний облік та оформлення цієї касової операції, а також здійснює податкову звітність відповідно до вимог актів чинного законодавства України про оподаткування доходів фізичних осіб;

8.7.3. Порядок застосування заохочення у вигляді нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК цінним подарунком:

8.7.3.1. Цінним подарунком працівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК може бути нагороджений у матеріальному вигляді. Цінний подарунок не може бути виданим працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК у грошовому вигляді.

Джерела фінансування, найменування, кількість та якість цінного подарунку, а також його вартість та порядок придбання визначаються відповідно органом, який прийняв рішення про нагородження працівника цінним подарунком, а саме: «Роботодавцем» або «Профспілкою»;

8.7.3.2. Цей вид заохочення застосується до працівника не частіше одного разу на календарний рік;

8.7.3.3. Рішення про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК цінним подарунком за рахунок коштів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК приймається директором установи в порядку, визначеному власником закладу.

Рішення про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК цінним подарунком за рахунок коштів профспілкової організації приймається «Профспілкою» у порядку, визначеному Статутом профспілки;

8.7.3.4. Подання про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК цінним подарунком може бути внесене директору установи «Профспілкою», головою «Профспілки», трудовим колективом, структурним підрозділом КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.7.3.5. «Роботодавець» має право прийняти рішення про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК цінним подарунком також при відсутності подання;

8.7.3.6. Подання про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК цінним подарунком «Профспілки» може бути внесене головою «Профспілки», профспілковим комітетом, трудовим колективом, структурним підрозділом КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.7.3.7. Згода працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, до якого застосовується цей вид заохочення, не потребується;

8.7.3.8. Орган, який прийняв рішення про нагородження працівника цінним подарунком, тобто «Роботодавець» або «Профспілка», здійснює оподаткування, відповідний облік та оформлення цієї касової операції, а також здійснює податкову звітність у відповідності до вимог актів чинного законодавства України про оподаткування доходів фізичних осіб;

8.7.4. Порядок застосування заохочення у вигляді нагородження працівника почесною грамотою КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК

8.7.4.1. Вид почесної грамоти та підстави для нагородження нею визначаються  «Роботодавцем»;

8.7.4.2. Цей вид заохочення застосується до працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК не частіше одного разу на календарний рік;

8.7.4.3. Подання для нагородження працівника почесною грамотою КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК може бути внесене директору установи  «Профспілкою», головою «Профспілки», трудовим колективом, структурним підрозділом, будь-яким працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.7.4.4. Рішення про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесною грамотою установи приймається  директором КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.7.4.5. Нагородження працівника почесною грамотою КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК може супроводжуватись видачею грошової премії;

8.7.4.6. Згода працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, до якого застосовується цей вид заохочення, не потребується;

8.7.4.7. У випадку, якщо нагородження працівника почесною грамотою КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, супроводжується врученням працівникові грошової премії «Роботодавець» здійснює оподаткування, податкову звітність, відповідний облік та оформлення цієї касової операції відповідно до вимог актів чинного законодавства України про оподаткування доходів фізичних осіб.

У випадку, якщо нагородження працівника установи почесною грамотою КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, супроводжується врученням працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК грошової премії за рахунок «Профспілки», то «Профспілка» здійснює оподаткування, податкову звітність, відповідний облік та оформлення цієї касової операції відповідно до вимог актів чинного законодавства України про оподаткування доходів фізичних осіб;

8.7.5. Порядок застосування заохочення у вигляді нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесною грамотою «Профспілки»:

8.7.5.1. Вид почесної грамоти та підстави для її оголошення визначаються «Профспілкою»;

8.7.5.2. Цей вид заохочення застосується до працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК не частіше одного разу на календарний рік;

8.7.5.3. Подання для нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесною грамотою «Профспілки», може вноситись «Профспілці» головою «Профспілки», трудовим колективом, структурним, будь-яким працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК – членом «Профспілки»;

8.7.5.4. Рішення про нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесною грамотою «Профспілки», приймається «Профспілкою» в порядку, визначеному Статутом профспілки;

8.7.5.5. Нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесною грамотою «Профспілки», може супроводжуватись видачею грошової премії.

Джерела фінансування, порядок виплати грошової премії та її розмір визначаються рішенням «Профспілки», у порядку, визначеному Статутом профспілки;

8.7.5.6. Згоди працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, до якого застосовується цей вид заохочення, не потрібно.

8.7.5.7. У випадку, якщо нагородження працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесною грамотою «Профспілки» супроводжується врученням працівникові грошової премії за рахунок «Профспілки», то «Профспілка» здійснює оподаткування, податкову звітність, відповідний облік та оформлення цієї касової операції відповідно до вимог актів чинного законодавства України про оподаткування доходів фізичних осіб;

8.8. Порядок представлення до нагородження та нагородження працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК почесними званнями галузі охорони здоров’я України та іншими відомчими відзнаками визначається положеннями про ці відзнаки та здійснюється з урахуванням думки трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.9. Порядок представлення до нагородження та нагородження працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК відзнаками органів місцевого самоврядування міста Львова та Львівської області, відомчими відзнаками органів державної влади України визначається положеннями про ці відзнаки та здійснюється з урахуванням думки трудового колективу закладу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

8.10. Порядок представлення до державних нагород України та нагородження державними нагородами України працівників закладу здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про державні нагороди України»;

8.11. Відзначення працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК одночасно декількома заходами заохочення, передбаченими пунктами 8.1.1 ­– 8.1.5 пункту 8.1. цього розділу Колективного договору, як правило, не допускається.

 

9. Охорона праці

 

 «Роботодавець» зобов'язується:

9.1. Створити на кожному робочому місці в КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК умови праці відповідно до вимог актів чинного законодавства України, а також забезпечити додержання прав працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, гарантованих законодавством України про охорону праці;

9.2. Забезпечити неухильне додержання посадовими особами та працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці. Організацію роботи з охорони праці та відповідальність за загальний її стан у структурних підрозділах покласти на керівників структурних підрозділів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

9.3. Своєчасно проводити з працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК інструктажі з питань охорони праці - ввідний, первинний, повторний, і позаплановий, а також інструктаж з протипожежної безпеки. Проведені інструктажі працівники засвідчують особистим підписом у відповідних журналах;

9.4. Для виконання правових, організаційно-технічних, санітарно- гігієнічних та соціально-економічних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадках, професійних захворювань, створити комісію з питань охорони праці у складі представників «Роботодавця» (директора КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, інженера з охорони праці КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та за участю трудового колективу (представник «Профспілки»);

9.5. Заслуховувати на загальних зборах трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК звіт «Роботодавця» з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці, стану травматизму, виконання плану заходів з питань охорони праці, а також заслуховувати інформацію «Профспілки» з цих питань;

9.6. Здійснювати систематичний контроль за виконанням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороню праці від 26.01.2005 року № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за N 231/10511), із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці  та гірничого нагляду N 273 від 16.11.2007 р.;

9.7. Організовувати навчання з питань охорони праці уповноважених представників структурних підрозділів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК відповідно до програми, розробленої інженером з техніки безпеки КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та «Профспілкою» і затвердженої директором КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК  та головою «Профспілки».

Встановити, що всі працівники КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК зобов'язані особисто брати участь в усуненні будь-якої виробничої ситуації, що загрожує їх життю, здоров'ю або людям, які їх оточують; повідомити про небезпеку керівника структурного підрозділу або директора «КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

9.8. Забезпечити розробку за участі «Профспілки»,  а також  фінансування та реалізацію комплексних заходів існуючого рівня охорони праці (витрати на охорону праці планувати на кожний наступний рік не менше 0,2 відсотка від фонду оплати  праці  за попередній рік)

( Додаток 11 до цього Колективного договору);

9.9. Забезпечувати своєчасне здійснення профілактичних заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів, а також усунення причин, що можуть призвести до нещасних випадків, професійних захворювань, аварій;

9.10. Забезпечити належне утримання території, а також будівель і споруд, приміщень (адміністративних, допоміжних, санітарно-побутових) КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК систематичне спостереження за їх технічним станом;

9.11. 3абезпечити належне утримання медичного обладнання та устаткування «Центру екстреної медичної допомоги», контроль з боку відповідальних осіб за їх технічним станом та безпечною експлуатацією;

9.12. Організовувати проведення оцінки технічного стану медичного обладнання та устаткування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, за їх підсумками вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

9.13. Організовувати проведення атестацій робочих місць за умовами праці (не рідше від 1 разу на 5 років), за результатами атестації вживати заходів щодо покращення умов праці і безпеки праці,  оздоровлення працівників.

9.14. Забезпечувати розробку і затвердження положень, інструкцій, інших актів з охорони праці Центру екстреної медичної допомоги , що встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, у приміщеннях, на інших робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

9.15. Організовувати пропаганду безпечних методів праці, забезпечувати безоплатно підрозділи, працівників нормативно-правовими актами, засобами пропаганди, плакатами, пам'ятками та актами установи з охорони праці.

9.16. При укладанні трудового договору інформувати працівників піл розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах .

9.17. При розірванні трудового договору з ініціативи працівника, у визначений ним термін, якщо адміністрація не виконує законодавство про охорону праці та умови колективного договору з цих питань, виплачувати вихідну допомогу в розмірі тримісячного заробітку (згідно ст. 7 Закону України «Про охорону праці»).

9.18. Проводити аналіз стану та причин виробничого травматизму і захворювань, розробляти та реалізовувати заходи щодо запобігання нещасних випадків та захворювань на виробництві.

9.19. Для збереження здоров'я працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, запобігання їх професійним захворюванням і підтримки працездатності працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які працюють з персональним комп'ютером (не менше половини тривалості робочого дня):

- надати право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4-х календарних днів (без результатів атестації робочих місць) згідно Додатку № 2 до цього Колективного договору;

- встановити внутрішньо-змінні регламентовані перерви відпочинку тривалістю 15 хвилин після кожних двох годин роботи з візуальним дисплейним терміналом;

9.20. Організовувати за кошти КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК проведення попереднього та періодичних медичних оглядів (в т.ч. позачергових медичних оглядів у випадках, визначених актами чинного законодавства України) працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, зайнятих на роботах із шкідливими, небезпечними умовами праці, чи тих, що потребують професійного добору, а також працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК віком до 21 року. (Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій). А у випадку непроходження працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК медичного огляду відстороняти від роботи такого працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, що ухиляється від проходження обов'язкового медогляду, без збереження заробітної плати.

За час проходження медогляду за працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК зберігати місце роботи і середній заробіток.

Не допускати працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК (в тому числі за їх згодою) до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичного огляду.

Працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які потребують за станом здоров'я у відповідності до медичного висновку надання легшої роботи, переводити, за їх згодою, на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку;

9.21. Забезпечувати проведення з працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК при прийнятті на роботу і в процесі роботи інструктажу та навчання з питань охорони праці, надання екстреної медичної та домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при аварії.

Не допускати до роботи працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, у тому числі посадових осіб установи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці;

9.22. Забезпечити безумовне виконання вимог охорони праці при застосуванні праці жінок.

Не допускати жінок на важкі роботи, роботи з шкідливими та небезпечними умовами праці.

Не допускати залучення жінок до підіймання і переміщення важких речей, маса яких перевищує гранично допустимі норми (Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками становлять:

- 10 кг (до 2 разів на годину),

- 7кг - постійно на протязі зміни,

- сумарна сума вантажу на протязі кожної години робочої зміни, не більше:

- з робочої поверхні - 350 кг,

- з підлоги - 175 кг.

9.23. Організовувати проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків відповідно до вимог чинних положень про розслідування в сфері охорони праці;

9.24. Проводити роботу щодо належного забезпечення Фондом соціального страхування від нещасних випадків відшкодування працівникові КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК шкоди, заподіяної внаслідок ушкодження здоров'я або у разі смерті працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, якщо це пов'язано з виконанням трудових обов'язків;

9.25. 3берігати за працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або з професійним захворювання місце роботи (посаду) та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності;

9.26. 3абезпечити навчання, перекваліфікацію, а також працевлаштування працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК відповідно до медичних рекомендацій потерпілих у разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи;

9.27. 3абезпечити утримання санітарно-побутових приміщень КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК у відповідності до вимог санітарних норм і правил;

9.28. Забезпечити структурні підрозділи КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК медичними аптечками, а також належне поповнення їх медикаментами;

9.29. Забезпечити належну підготовку підрозділів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК до роботи в зимовий період - до 15 жовтня щорічно;

9.30. Забезпечити температурний режим приміщень КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК відповідно до санітарно-гігієнічних норм;

9.31. Отримати дозвіл уповноважених органів з нагляду за охороною праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у встановленому актами чинного законодавства України порядку;

9.32. За порушення Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів про охорону праці притягувати винних працівників уповноважених органів з нагляду за охороною праці  до дисциплінарної, матеріальної відповідальності відповідно до вимог актів чинного законодавства України.

«Профспілка» зобов’язується:

9.33. Безперешкодно перевіряти стан умов праці працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК і виконання вимог охорони праці в структурних підрозділах «Центру екстреної медичної допомоги»;

9.34. Вносити обов'язкові для розгляду «Роботодавцем» пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і охорони праці;

9.35. Здійснювати громадський контроль за додержанням «Роботодавцем» вимог законодавства України про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

9.36. Брати участь у:

- розробці комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;

- в опрацюванні та прийнятті програм, положень, інших актів «Центру екстреної медичної допомоги» з питань охорони праці;

- в організації навчання та проведенні перевірок знань працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з питань охорони праці;

9.37. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві;

9.38. Контролювати своєчасне та в повному обсязі оформлення «Роботодавцем» необхідних документів у разі настання страхового  випадку передач їх Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

9.39. Не допускати безпідставного зменшення одноразової допомоги, якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці.

З цією метою «Сторони» цього Колективного договору погодили наступне:

- комісія з охорони праці КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК вирішує питання щодо зміни розміру одноразової допомоги в разі порушення потерпілим нормативних актів з охорони праці згідно Постанови Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 року № 24 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 р. за № 715/13982) «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 2 від 28.02.2008 р.,  N 2 від 26.02.2009 р.,  N 1 від 02.03.2010 р., N 33 від 30.11.2010 р., N  8 від 19.04.2011 р., N 4 від 01.03.2012 р., N 1 від 19.03.2013 р.); не допускається зміна розміру одноразової допомоги в разі смерті потерпілого;

- не допускати фактів безпідставного звинувачення потерпілих, необгрунтованої відмови у складанні акта за ф. Н-1 або внесення до його змісту необхідних змін.

9.40. У разі загрози життю або здоров'ю працівників «Центру екстреної медичної допомоги» вимагати від «Роботодавця» негайного припинення робіт на робочих місцях, у структурних підрозділах КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК»;

9.41. Надавати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК правову допомогу з питань практичного застосування вимог актів чинного законодавства  України про  охорону праці, соціальне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом на виробництві;

9.42. Представляти та відстоювати інтереси працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в судових та інших державних органах та при вирішенні спірних питань з «Роботодавцем»;

9.43. Вносити, за необхідності, державним органам управління і нагляду за охороною праці подання з питань охорони праці.

Працівники КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК зобов'язуються:

9.44. Дбати    про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

9.45. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці (зокрема, норми, правила, стандарти, інструкції з охорони праці);

9.46. Знати і дотримуватися правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, інструментами та пристроями, автотранспортними засобами, іншими засобами виробництва, користуватися належним чином засобами колективного та індивідуального захисту;

9.47Проходити       в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди;

9.48. Сприяти           «Роботодавцеві» у підтриманні належного санітарного стану території КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, виробничих та санітарно-побутових приміщень «Центру екстреної медичної допомоги»;

9.49. Терміново        повідомляти свого безпосереднього керівника або директора про виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров'ю людей;

9.50. У межах власної компетенції здійснювати заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що загрожує власному життю та здоров'ю.

«Роботодавець» разом із «Профспілкою» зобов'язуються:

9.51. Брати участь у роботі комісій з перевірки знань посадових осіб і працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з пи­тань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці;

9.52. Розробляти комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищен­ня існуючого рівня безпеки та охорони праці;

9.53. Роз'яснювати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК їх права та обов'язки, зобов'язувати дотримуватись ви­мог нормативно-правових актів з охорони праці, у т. ч.:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточу­ючих людей у процесі виконання будь-яких робіт на території КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил по­водження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробни­цтва, уміння користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;

- проходження у встановленому порядку медоглядів.

З цією метою проводити спільно збори, лекції, бесіди, агітаційну роботу.

9.54. Проводити розслідування нещасних випадків невиробничого характеру (форма ак­та НТ) протягом 10 календарних днів після утворення комісії у встановленому актами чинного законодавства України порядку;

9.55. Зберігати матеріали та акти Н-1, НТ протягом 45 років. Один примірник акта за фор­мою Н-1 та НТ надавати постраждалому або його представникові та «Профспілці».

 

10. Соціально - трудові  пільги,  гарантії,  компенсації

 

«Роботодавець» зобов'язується:

10.1. Створити необхідні умови для проходження працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК щорічної диспансеризації;

10.2. Надавати відпустки працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які перебувають на диспансерному обліку в зручний для них час;

10.3. Надавати всі пільги, передбачені законодавством, особам, яких з об’єктивних причин неможливо вивести з шкідливих умов праці;

10.4. Преміювати ветеранів праці з числа працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в розмірі місячного посадового окладу при звільненні їх з роботи у зв’язку з виходом на пенсію та з нагоди їхнього ювілею в межах фонду зарплати і при наявності коштів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

10.5. Забезпечити виконання встановлених законодавством і цим Колективним договором соціальних гарантій та пільг працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК і не обмежувати прав трудового колективу у розширенні цих гарантій при укладанні Колективного договору, що забезпечують більш високий рівень їх соціальної захищеності порівняно з чинним законодавством;

10.6. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 1970 від 25.12.2002 р., № 740 від 19.05.2003 р., № 790 від 22.08.2005 р., № 988 від 01.10.2005 р., № 1244 від 21.12.2005 р., № 172 від 20.02.2006 р., № 397 від 07.03.2007 р., № 602 від 04.04.2007 р., № 894 від 11.07.2007 р., № 1050 від 15.08.2007 р., № 1187 від 03.10.2007 р., № 357 від 17.04.2008 р., № 939 від 25.10.2008 р., № 1036 від 26.11.2008 р., № 1117 від 20.12.2008 р., № 82 від 11.02.2009 р., № 109 від 03.02.2010 р., № 337 від 12.05.2010 р., № 518 від 30.06.2010 р., № 863 від 22.09.2010 р., № 980 від 27.10.2010 р., № 1056 від 17.11.2010 р., № 1086 від 01.12.2010 р., № 1212 від 29.12.2010 р., № 310 від 30.03.2011 р., № 524 від 11.05.2011 р., № 1109 від 20.10.2011 р., № 1345 від 12.12.2011 р., № 10 від 11.01.2012 р., № 36 від 25.01.2012 р., № 82 від 08.02.2012 р., № 564 від 20.06.2012 р., № 614 від 11.07.2012 р., № 714 від 06.08.2012 р., № 920 від 10.10.2012 р., № 1181 від 17.12.2012 р., № 138 від 06.03.2013 р., № 197 від 27.03.2013 р.), Наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства  праці та соціальної  політики України N 75/122 від 15.03.2006 р., N 101/118 від 15.03.2007 р., N 143/170  від 06.04.2007 р., N 152/177 від 11.04.2007 р., N 273/290 від 30.05.2007 р., N 610/708  від 13.11.2007 р., N 192/190 від 09.04.2008 р., N  392/524   від 17.09.2008 р., N  579а/758 від 17.12.2008 р., N  116/450 від 31.05.2010 р., N 225/661 від 09.08.2010 р., N  355/945 від 04.11.2010 р., N 387а/1080 від 06.12.2010, Наказами Міністерства соціальної політики України N 38/73 від 08.02.2011р., N 190/298 від 20.05.2011 р., N 270/391 від 06.07.2011 р., N 284/424  від 19.07.2011 р., N 56/80 від 03.02.2012 р., N 69/96 від 08.02.2012 р., N 165/194 від 26.03.2012 р., N 349/429 від 08.06.2012 р., N 62/115 від 13.02.2013 р.), Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я» (назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 23 від 18.01.2012 р., із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 47 від 20.01.2010 р., № 23 від 18.01.2012 р.) -   призначити   надбавки   за   вислугу років, за складність, напруженість і високу якість роботи та доплати за сумісництво та суміщення професій, розширення зони обслуговування та збільшення об’єму виконаних робіт в розмірі не більше 50% до посадового окладу.

10.7. Адміністрація та профком установи зобов’язуються установити, що медичні працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на соціальні пільги та гарантії, які передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби, у разі залучення таких працівників до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації, рішення про оголошення якої прийнято у визначеному законодавством порядку.

(Підстава – Постанова КМУ від 21 листопада 2012 р. № 1120 «Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій»).

10.8. Медичні працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на:

підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України;

матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби, у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України;

обов'язкове страхування, яке забезпечується у порядку, визначеному законом;

безоплатне забезпечення робочим одягом єдиного зразка у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Працівник системи екстреної медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, під час виконання службових обов'язків має право на захист від протиправного посягання на своє життя та здоров'я, який забезпечується відповідно до законодавства.

 (Закон України «Про екстрену медичну допомогу», від 05.07.2012р. N 5081-VI)

10.9. Здійснювати заходи, спрямовані на зменшення захворюваності і травматизму, забезпечувати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК безоплатне медичне обслуговування у межах наявних в установі коштів у відповідності до встановленого актами чинного законодавства України порядку;

«Сторони» погодили:

10.8. Згідно Закону  України “Про відпустки” та листа Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2001 р. №010-720 надавати   працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК додаткову соціально-трудову відпустку тривалістю згідно чинного законодавства (15 календарних днів) без збереження заробітної плати згідно їх заяв;

10.9. При наявності економії коштів на бюджетному чи спеціальному рахунках КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК надавати працівникам «Центру екстреної медичної допомоги» матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі не більше одного посадового окладу  на рік.

Виплати, встановлені працівникам системи екстреної медичної допомоги, здійснювати згідно нормативно- правових актів за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам закладів охорони здоровя. Матеріальна допомога, яка є необовязковою виплатою, може бути виплачена тільки за умови виплати всім працівникам обов’язкових виплат, доплат та надбавок.

10.10. Нарахування виплат працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК зі збереженням середньої заробітної плати і забез­печення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та похо­ванням здійснювати відповідно до вимог актів чинного законодавства України;

10.11. Двічі на рік аналізувати стан захворюваності працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та здійснювати заходи з усунення причин захворюваності;

10.12. Здійснювати контроль за роботою комісії з соціального страхування відповідно до Положення про комісію із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК   (Додаток № 12 до цього Колективного договору) та за цільовим використанням коштів Фонду соціального страхування;

10.17. Надавати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, що сумлінно працюють, пільгові путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до рішення Комісії соціального страхування установи за наяв­ності у них медичних показань;

10.18. Здійснювати контроль за нарахуванням та виплатою працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та похованням;

10.19. Забезпечити дітей працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК подарунками до новорічних свят;

10.20. Організувати урочистості з нагоди Новорічних свят та Дня медичного працівника;

10.21. Здійснити реєстрацію працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК у Пенсійному фонді України з видачею їм Свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

«Профспілка» зобов’язується:

10.22. Проводити оздоровчо-спортивну роботу в трудовому колективі  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК (в т.ч. серед дітей працівників  «Центру екстреної медичної допомоги»);

10.23. Здійснювати громадський контроль за станом лікувально-профілактичної роботи з особами – працівниками  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які знаходяться на диспансерному обліку, часто і тривалий час хворіють;

10.24. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення дітей працівників  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК» або піль­гові путівки до дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв за рахунок наявних коштів та за рішенням «Профспілки;

10.25. Організовувати літнє оздоровлення дітей працівників  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

 

 

11. Порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів

 

11.1. Якщо у працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК виникають проблеми, пов'язані з роботою, вони мають вирішуватися таким чином:

- працівник звертається з проблемою безпосередньо до керівника структурного під­розділу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

- керівник структурного підрозділу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК повинен дати відповідь працівнику закладу впродовж трьох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про проблему;

- якщо проблему не вирішено на цьому рівні, працівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК звертається до уповноваженого представника «Профспілки» (профгрупорга) підрозділу або безпосередньо до голови «Профспілки»;

- голова «Профспілки» протягом п'яти днів спільно з представником «Роботодавця», до якого звернувся працівник, проводять розгляд проблеми і повідомляють про своє рішення.

При виникненні трудового спору і незгоди між працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та «Роботодавцем» чи керівником структурного підрозділу, які самостійно не можуть бути врегульовані, вони вирішуються Комісією з трудових спорів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК  відповідно до Положення про комісію.

Комісія з трудових спорів (надалі пойменована - КТС)  є первинним органом з розгляду індивідуальних трудових спорів у КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК. Вона обирається загальними зборами трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК (Додаток № 13 до цього Колективного договору);

11.2. Працівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК має право звернутися до КТС у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Спір розглядається комісією у присутності працівника або іншої особи у відповідності до Положення про КТС.

11.3. Рішення КТС є обов'язковим для виконання сторонами спору;

11.4. Працівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК може вирішити індивідуальний трудовий спір у судовому порядку;

11.5. У разі виникнення індивідуального трудового спору між «Роботодавцем» та працівником щодо звіль­нення працівника з ініціативи власника, представник «Роботодавця» повинен звернутися до «Профспілки» за згодою на звільнення у випадках, які передбачені актами чинного законодавства України про працю. «Профспілка» зобовязана розглянути подання у встановленому законом порядку та повідомити «Роботодавця» про результати розгляду;

11.6. Колективні трудові спори працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з «Роботодавцем» вирішуються у встановленому актами чинного законодавства України порядку.

 

12. Повноваження та гарантії діяльності «Профспілки»

 

«Роботодавець» зобов’язується:

12.1. Безоплатно надавати «Профспілці» приміщення (в тому числі для розміщення інформаційного стенду), засоби зв’язку, технічні засоби, за необхідності транспорт тощо для забезпечення її роботи, проведення профспілкових зборів (конференцій), зборів трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК);

12.2. Надавати «Профспілці» всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього Колективного договору;

12.3. За наявності письмових заяв працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, які є членами Профспілки працівників охорони здоров’я України, щомісячно і безоплатно перераховувати на рахунок «Профспілки» членські профспілкові внески із заробітної плати працівників відповідно до укладеного договору в терміни виплати заробітної плати. «Роботодавець» не вправі затримувати перерахування зазначених  коштів;

12.4. Забезпечити працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, обраним до складу профспілкового комітету «Профспілки», голові «Профспілки» наступні гарантії виконання їх профспілкових повноважень:

зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної  відповідальності цієї категорії працівників допускається лише за попередньою згодою «Профкому»;

звільнення цієї категорії працівників, крім додержання загального порядку,  допускається за наявності попередньої згоди «Профкому», а також за згодою Львівської обласної організації Профспілки працівників охорони здоров’я України;

звільнення з ініціативи «Роботодавця» працівників, які обиралися до складу профспілкових органів «Профспілки», не допускається протягом року після закінчення терміну, на  який  вони обирались, крім випадків  виявленої  невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником  дій, за  які законодавством  передбачена можливість звільнення з роботи. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового  припинення повноважень  у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я;

- працівникам цієї категорії, звільненим з роботи у зв'язку з обранням  їх  до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня  робота  (посада)  або  за  згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);

- працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членам Профспілки працівників охорони здоров’я України, які входять до складу профспілкового комітету «Профспілки», а також профорганізаторам (профгрупоргам),  не  звільненим  від своїх виробничих  обов'язків, надається  вільний від роботи час із збереженням  середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, а також на час участі в  роботі виборних профспілкових  органів,  але не менше ніж дві години на тиждень;

- на час профспілкового навчання працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членів Профспілки працівників охорони здоров’я України, які обрані до складу профспілкового комітету «Профспілки», надається додаткова відпустка тривалістю до 6 (шести) календарних  днів  із  збереженням  середньої  заробітної плати за рахунок «Роботодавця», а саме:

- голові «Профспілки» - 6 (шість) календарних днів;

- членам профспілкового комітету «Профспілки» - 3 (три) календарних дні.

«Профспілка» зобов’язується:

12.5. Проводити роботу щодо захисту трудових, економічних, соціальних і професійних прав та інтересів працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

12.6. Сприяти дотриманню працівниками КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК трудової дисципліни та сумлінного виконання ни­ми обов'язків за трудовим договором;

12.7. Контролювати виконання цього Колективного договору та звітувати про це;

12.8. Відстоювати задоволення законних вимог працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, компенсації шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;

12.9. Вносити пропозиції «Роботодавцеві» щодо поліпшення умов праці з метою захис­ту інтересів працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК»;

12.10. Здійснювати громадський контроль за виконанням «Роботодавцем» чинного трудового законодавства України, в тому числі про охорону праці, вимагати усунення виявлених недоліків;

12.11. Давати згоду або відмовляти у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівни­ком КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з ініціативи «Робтодавця» у випадках, передбачених законодавством;

12.12. Разом з «Роботодавцем» забезпечувати своєчасну підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, які досягли пенсійного віку і мають право на отримання пенсії, у т. ч. на пільгових умовах;

12.13. Забезпечувати разом із Комісією із соціального страхування працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК путівками на санаторно-курортне оздоровлення.

 

 

13. Додаткові соціальні, трудові, правові пільги, гарантії та компенсації для працівників «Центру екстреної медичної допомоги» - членів Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

«Роботодавець» зобов'язується:

13.1. Не розривати трудовий договір з працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членом Профспілки працівників охорони здоров'я України з ініціативи «Роботодавця», без попередньої згоди профспілкового комітету «Профспілки» у випадках, які визначені нормами Кодексу законів про працю України;

13.2. Подавати «Профспілці» письмове подання про дачу згоди на розірвання трудового договору з працівником «Центру екстреної медичної допомоги» - членом Профспілки працівників охорони здоров'я України, яке належним чином мотивоване, підтверджене оригіналами або належним чином засвідченими копіями первинних документів (зокрема, але не виключно: табелями обліку робочого часу, довідками, листками про тимчасову непрацездатність, доповідними, рапортами, актами, поясненнями), підписане представником «Роботодавця», який наділений у відповідності до Статуту «Роботодавця» правом звільнення працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, та скріплене круглою печаткою КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

13.3. Забезпечити участь компетентних представників «Роботодавця» (як правило, інспектора з кадрів та безпосереднього керівника того працівника, стосовно якого подання подано) при розгляді профспілковим комітетом «Профспілки» подання про дачу згоди на розірвання трудового договору з працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

У зв’язку з цим  «Сторонами» цього Колективного договору погоджено, що подання про дачу згоди на розірвання трудового договору оголошує на засідання профспілкового комітету «Профспілки» представник «Роботодавця»;

13.4. Розірвати трудовий договір з працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК не пізніше, як через місяць з дня одержання згоди «Профспілки» з дотриманням загальних термінів розірвання трудового договору з працівником, визначених актами чинного законодавства України про працю.

У зв’язку з цим «Сторонами» погоджено, що «Роботодавець» не має права звертатися до «Профспілки» з поданням про дачу згоди на розірвання трудового договору з працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК раніше, ніж за один місяць до запланованої «Роботодавцем» дати розірвання трудового договору з працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

«Профспілка» зобов’язується:

13.5. Забезпечити всебічний, повний, об’єктивний та неупереджений, а також своєчасний у відповідності до вимог актів чинного законодавства України розгляд подання «Роботодавця» про дачу згоди на розірвання трудового договору з працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членом Профспілки працівників охорони здоров’я України у 15 (п’ятнадцятиденний) термін у присутності працівника, стосовно якого подання подано.

Забезпечити розгляд подання за відсутності працівника за його письмовою заявою. За бажанням працівника забезпечити розгляд подання в присутності представника працівника, в тому числі адвоката.

У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання профспілкового комітету «Профспілки», «Профспілка» зобов’язується відкласти розгляд подання до наступного засідання профспілкового комітету «Профспілки» в межах 15 (п’ятнадцятиденного) терміну розгляду подання.

При повторному нез'явленні працівника без поважних причин «Профспілка» зобов’язується розглянути подання «Роботодавця» по суті за відсутності працівника.

За результатом розгляду подання «Профспілка» зобов’язується повідомити «Роботодавця» про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну «Сторонами» цього Колективного договору вважається, що «Профспілка» дала згоду на розірвання трудового договору з працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

Рішення «Профспілки» про ненадання згоди на розірвання трудового договору з працівником «Центру екстреної медичної допомоги» має бути обґрунтованим фактичними обставинами справи та вимогами актів чинного законодавства України. У разі, якщо в такому рішенні немає обґрунтування відмови у згоді на звільнення, «Роботодавець» має право звільнити працівника без згоди «Профспілки»;

13.6. Здійснювати правовий захист членів Профспілки працівників охорони здоров’я України – працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - у разі невиплати (несвоєчасної виплати) заробітної плати та порушенні їх трудових прав;

13.7. Забезпечити безоплатні консультації працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членів Профспілки працівників охорони здоров’я України з залученням юристів та інших спеціалістів профспілкових органів з питань праці, охорони праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування та інших питань;

13.8. У випадку пред’явлення споживачем медичної допомоги (послуги) –пацієнтом цивільно-правового позову до працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - члена Профспілки працівників охорони здоров’я України про відшкодування шкоди, заподіяної неналежним лікуванням, «Профспілка» зобов’язується на прохання такого працівника забезпечити представництво його законних прав та інтересів в суді шляхом залучення юриста (адвоката);

13.9. Забезпечити культурне дозвілля працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членів Профспілки працівників охорони здоров’я України та їх дітей, зокрема, шляхом організації святкувань професійних свят, вручення подарунків з нагоди свят, вручення новорічних дитячих подарунків та забезпечення працівників - членів Профспілки працівників охорони здоров’я України квитками на театральні та інші вистави, в тому числі за рахунок коштів профспілкового бюджету «Профспілки», за рішенням «Профспілки»;

13.10. Забезпечити участь працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членів Профспілки працівників охорони здоров’я України та їх дітей у дитячо-юнацькій спартакіаді та інших спортивно-масових заходах, які проводяться Профспілкою працівників охорони здоров’я України;

13.11. Надавати працівникам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членам Профспілки працівників охорони здоров’я України матеріальну допомогу при потребі в медичному лікуванні та в інших складних життєвих випадках за рахунок коштів профспілкового бюджету «Профспілки» за рішенням «Профспілки»;

13.12. Забезпечити працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК - членів Профспілки працівників охорони здоров’я України та членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок, в тому числі за рахунок коштів профспілкового бюджету, за рішенням «Профспілки»;

13.13. Надавати працівникам «Центру екстреної медичної допомоги» - членам Профспілки працівників охорони здоров’я України доступ до профспілкових засобів масової інформації (веб-сайт в мережі Інтернет Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України http://www.lviv.medprof.org.ua , Інформаційний бюлетень «За медичні права») для виступів на виробничу, культурну, науково-просвітницьку, патріотичну та профспілкову тематику.

 

14. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 (гендерна рівність)

 

«Сторони» зобов’язуються:

14.1. Вживати заходів в межах власної компетенції та наявних організаційних, правових і матеріальних ресурсів для реалізації державної політики  щодо забезпечення рівних  прав та можливостей жінок і чоловіків спрямованої на:

утвердження ґендерної рівності;

недопущення дискримінації за ознакою статі;

застосування позитивних дій, тобто спеціальних тимчасових заходів,  спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків
реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України;

забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

забезпечення рівних можливостей  жінкам і чоловікам щодо
поєднання професійних та сімейних обов'язків;

підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;

виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності,  поширення  просвітницької  діяльності  у  цій сфері;

захист суспільства від інформації, спрямованої  на дискримінацію за ознакою статі;

14.2. Вживати заходів в межах власної компетенції та наявних організаційних, правових і матеріальних ресурсів для заборони дискримінації за ознакою статі;

14.3. Ураховувати принцип   рівних  прав  та  можливостей  жінок  і
чоловіків у відповідній сфері діяльності;

14.4. Проводити аналіз стану забезпечення ґендерної рівності та
вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання
асиметрії,  дисбалансу, що складаються в «Центрі екстреної медичної допомоги»;

14.5. Здійснювати постійну інформаційно-пропагандистську діяльність  щодо  ліквідації  всіх  форм  дискримінації за ознакою статі;

14.6. Вживати заходи, спрямовані на формування ґендерної культури;

14.7. Організувати прийом працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з питань  дискримінації  за ознакою статі;

14.8. Розглядати та аналізувати звернення працівників «Центру екстреної медичної допомоги» з  питань  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,  вивчення причин, що їх зумовлюють;

14.9. Вживати заходи щодо усунення проявів дискримінації за ознакою
статі;

14.10. Здійснювати іншу діяльність відповідно до свого статуту та
законодавства України щодо забезпечення ґендерної рівності;

14.11. Спільним рішенням визначити працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, на якого покладено обов’язки уповноваженого з ґендерних питань (на громадських засадах). При цьому «Сторонами» погоджено, що цю кандидатуру «Сторони» розглядають за поданням трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

«Роботодавець» зобов'язується:

14.12. Створювати умови праці,  які  дозволяли б жінкам і чоловікам
здійснювати трудову діяльність на рівній основі;

14.13. Забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову
діяльність із сімейними обов'язками;

14.14. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при
однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;

14.15. Вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я
умов праці;

14.16. Вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань;
            14.17. При наборі працівників в оголошеннях про вакансії  пропонувати  роботу на рівних засадах як чоловікам, так й жінкам, за винятком  специфічної  роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, при цьому «Роботодавцеві» забороняється висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від  осіб,  які  влаштовуються  на  роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей;

14.18. Здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення  збалансованого  співвідношення  жінок  і  чоловіків  у різних сферах трудової діяльності,  а також серед різних категорій працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в порядку, визначеному актами чинного законодавства України;

14.19. Комплектувати кадрами і просувати працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в «Центрі екстреної медичної допомоги» існує дисбаланс;

14.20. Усувати нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і
чоловіків.

«Профспілка» зобов'язується:

14.21. Здійснювати громадський контроль за дотриманням в КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК вимог актів чинного законодавства України про забезпечення ґендерної рівності.

 

15. Контроль за виконанням Колективного договору

 

«Сторони» зобов'язуються:

15.1Періодично (щокварталу) проводити зустрічі «Роботодавця» та «Профспілки» з працівниками «Центру екстреної медичної допомоги», на яких надавати інформацію про хід виконання цього Колективного договору (за окремим графіком);

15.2. Двічі на рік (липень, грудень) спільно аналізувати хід виконання цього Колективного договору, заслуховувати звіти відповідних «Сторін» цього Колективного договору про реалізацію зобов'язань за цим Колективним договором на загальних зборах (конференції) трудового колективу «Центру екстреної медичної допомоги»;

15.3. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань за цим Колективним договором, аналізувати причини та вживати термінові заходи

 

16. Відповідальність за невиконання Колективного договору

 

16.1. Особи, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання за цим Колективним договором, несуть відповідальність згідно з вимогами актів чинного законодавства України;

16.2. Особи, що представляють «Роботодавця» чи «Профспілку», винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням цього Колективного договору несуть відповідальність згідно з вимогами актів чинного законодавства України;

16.3. Спори «Сторін» з приводу невиконання чи неналежного виконання цього Колективного договору вирішуються згідно з вимогами актів чинного законодавства України.

 

17. Внесення змін і доповнень до Колективного договору

 

17.1. Зміни та доповнення до цього Колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися лише за взаємною згодою «Сторін»;

17.2. Кожна із «Сторін» має право ініціювати внесення змін і доповнень до цього Колективного договору;

17.3. Зміни та доповнення до цього Колективного договору оформляються «Сторонами» в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди» для колективного договору та підлягають реєстрації так само, як підлягає реєстрації цей Колективний договір. Зміни та доповнення до цього договору вносяться в обов’язковому  порядку зі змінами чинного законодавства, генеральної, галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та за ініціативою однієї з сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення їх конференцією працівників трудового колективу і підписання сторонами

 

 

 

18. Прикінцеві положення

 

18.1. Цей Колективний договір складено в трьох примірниках українською мовою в трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для:

- «Роботодавця»;

- «Профспілки»;

- управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради.

. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до укладення нового колективного договору ;

11.3. Жодна з сторін не може протягом терміну дії цього договору в односторонньому порядку приймати рішення, які змінюють положення норми, зобов’язання сторін колективного договору або призупиняють їх виконання. Спірні питання, що виникають між сторонами  при виконанні цього договору, вирішуються в установленому законом порядку.

 

   Голова профкому

     ____________ Л.Гера

     „____”______________ 2014р.

Директор

      ______________ Ю. Пацюрко

     „____”______________ 2014р. __

 

   Підлягає в десяти денний термін після підписання реєстрації у відділі управління  економіки департаменту економічної політики та ресурсів Львівської міської ради.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

       до колективного договору

       від «____» _______ 2014 року

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України громадяни України мають право на працю, тобто на отримання гарантованої роботи, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, в тому числі на належні і здорові умови праці, на заробітну платню, не нижчої від зазначеної Законом, включаючи право на вибір професій, рід заняття і роботи, у відповідності з покликанням, здібностями, професійною підготовкою, освітою, з урахуванням суспільних потреб. Держава гарантує громадянам захист від незаконного звільнення, своєчасне одержання винагороди за працю. Обов’язок та справа честі кожного здатного до праці громадянина України – сумлінна праця у вибраній ним галузі суспільно – корисної діяльності.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету сприяти вихованню у працівників професійного відношення до справи, зміцнення трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціонального використання робочого часу, надання населенню високоякісної медичної допомоги, виконання на  належному рівні робіт та послуг, підвищення продуктивності праці.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені адміністрацією  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК відповідно до кодексу законів про працю України та на основі чинних нормативно- правових документів, які регулюють дане питання.

4. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку вирішуються адміністрацією  КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК  в межах дозволених її прав, а у випадках, передбачених діючим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку, разом або за узгодженням з профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом у відповідності з його повноваженнями.

            Дисципліна праці – це не тільки суворе дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, але й свідоме, творче відношення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ.

1. Працівники КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК  реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу в комунальному закладі Львівської обласної ради Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

2. Згідно Конституції та Кодексу законів про працю України, при прийомі на роботу адміністрація Центру повинна вимагати від тих, хто влаштовується:

2.1. Надання відповідно оформленої трудової книжки, а якщо ця особа влаштовується на роботу вперше – довідки про останнє заняття, виданої за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, сільською чи селищною Радою, а у звільнених з рядів Збройних Сил України - військовий квиток.

            На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

2.2. Пред’явлення паспорта (у відповідності з законодавством про паспорти).

2.3. Медичну довідку про стан здоровя та медичні висновки щодо виконання посадових обовязків.

2.4. При прийомі на роботу, яка вимагає спеціальних знань - пред’явлення диплома чи іншого документа про отриману освіту чи професійну підготовку.

            У відповідності зі ст. 74 Основ Законодавства України про охорону здоров’я та згідно наказів МОЗ України адміністрація Центру не має права проводити прийом для медичної та фармацевтичної діяльності осіб, які не отримали спеціальної підготовки та знань у відповідних вищих та середніх спеціальних учбових закладах і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несе керівник установи або уповноважені ним органи.

2.5. Забороняється вимагати від працівників при прийомі на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством. При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

            Заява про прийом на роботу розглядається директором впродовж не більше двох днів.

2.6. Прийом на роботу оформляється наказом, який оголошується працівникові під розписку. У наказі повинно бути вказано найменування посади (професії) згідно штатного розпису та відповідно до Державного класифікатора професій України   та умови оплати праці.

2.7. Фактично допущенням до роботи відповідної посадової особи вважається укладання трудового договору незалежно від того, чи був прийом на роботу оформлений належним чином.

2.8. При прийомі на роботу за трудовим контрактом, крім заяви працівника й наказу, оформляється трудовий контракт у двох екземплярах.

2.9. При прийомі працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу, адміністрація повинна:

2.9.1 Роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

2.9.2. Ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, діючим в Центрі та посадовою інструкцією.

2.9.3. Провести інструктаж з техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної охорони та правил з охорони праці.

2.9.4. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

2.10. Для всіх працівників, які пропрацювали більше 5 днів, заводяться трудові книжки в порядку, встановленому діючим законодавством.

2.11. Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

     Керівник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

2.12. При прийомі працівників на роботу, для визначення їх професійної придатності, адміністрація має право, попередньо повідомивши, встановлювати випробувальний термін: до 1-го місяця для робітників, до   3-х місяців - для інших працівників, без погодження з профспілковим комітетом та до 6-ти місяців за погодженням з профспілковим комітетом.

2.13. Закінчення трудового договору може мати місце тільки на основах, передбачених законодавством.

       Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених діючим законодавством, адміністрація повинна розірвати трудовий договір в строк, який вказує  працівник.

            Після закінчення вказаного строку попередження, працівник має право припинити роботу, а адміністрація зобов’язана видати працівнику трудову книжку та провести з ним розрахунок. За домовленістю між працівником та адміністрацією, трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення. Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково за вимогою працівника у випадку його хвороби чи інвалідності, що перешкоджає виконанню робіт за договором, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного чи трудового договору та з інших поважних причин.

            Розірвання трудового договору за ініціативою адміністрації Центру не допускається без попереднього узгодження з профспілковим комітетом Центру, окрім випадків, передбачених законодавством України. Закінчення трудового договору оформляється наказом адміністрації.

2.14. У день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівникові чи службовцю його трудову книжку з внесеним у неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку повинні проводитись в точній відповідності з формулюванням діючого законодавства та з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

            У разі звільнення працівника з ініціативи адміністрації КЗ ЛОР ЛОЦЕМД МК, вона зобов'язана у день звільнення видати працівникові копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

2.15. Адміністрація зобов’язана видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу в установі, із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і заробітної плати.

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ КЗ ЛОР ЛОЦЕМД МК

Працівники Центру зобов’язані:

1. Працювати чесно та сумлінно, дотримуватись дисципліни праці – основи порядку в Центрі, вчасно приходити на роботу, своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов’язки.

2. Підвищувати якість та культуру надання медичної допомоги населенню, впроваджувати в практику роботи сучасні досягнення медичної науки та наукової організації праці медичних, фармацевтичних та інших працівників, пропагувати санітарно – гігієнічні знання серед населення.

3. Дотримуватися професійних обов’язків медичних працівників.

4. Дотримуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями. Працювати у виданому спецодязі, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту.

5. Утримувати в порядку та чистоті своє робоче місце, приймати їжу у спеціально відведених приміщеннях, дотримуватися чистоти у відділенні, кабінеті та інших структурних підрозділах, а також на території установи; передавати своє  робоче місце, устаткування та приладдя в справному стані. Забороняється грати в азартні ігри, курити, знаходитись в стані алкогольного сп’яніння в службових приміщеннях та в салонах автомобілів, як під час роботи так і в неробочий час.

6. Категорично забороняється утримувати в салонах санітарних автомобілів виїзних бригад будь-які сторонні предмети /в тому числі радіоприймачі, магнітофони, тощо/, які заважають роботі радіостанції,  бригади та водіям при виконанні виїздів.

7. Зберігати та зміцнювати державну власність, ефективно використовувати засоби лікування та профілактики хвороб, прилади, устаткування та пристрої.

8. Систематично підвищувати свою ділову та професійну кваліфікацію та практичні навички на курсах удосконалення, семінарських заняттях, конференціях, лекціях, в учбових центрах, на робочому місці.

9. Проходити медичні огляди з періодичністю відповідно до Закону про охорону праці.

 

            Коло обов’язків /робіт/, які виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається професійними обов’язками медичних та фармацевтичних працівників, а також обов’язками інших працівників, передбачених положеннями, посадовими інструкціями, технічними правилами та іншими документами, затвердженими у встановленому порядку, тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт та професій робітників, кваліфікаційними довідниками посад службовців.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК

Адміністрація Центру зобов’язана:

1. Організувати працю робітників та службовців у відповідності з директивними постановами, наказами, інструкціями з дотриманням правил і норм законодавства для забезпечення працівника роботою на протязі всього робочого дня /зміни/ за своєю спеціальністю та кваліфікацією на закріпленому за ним робочому місці. Забезпечити здорові та безпечні умови праці, справність інструментів та інших приладів, нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для безперебійної та ритмічної роботи.

2. Створити умови для забезпечення населення медичною допомогою на достатньому рівні шляхом підвищення продуктивності праці, впровадження найновітніших досягнень науки, техніки; вдосконалювати організацію та обслуговування робочих місць, механізувати важкі та трудомісткі роботи.

3. Своєчасно доводити до виробничих підрозділів та бригад планові завдання, забезпечувати їх виконання з найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, здійснювати заходи, направлені на більш повне виявлення та використання внутрішніх резервів.

4. Забезпечити суворе дотримання трудової та виробничої дисципліни, впроваджувати економічні методи господарювання спрямовані на усунення втрат робочого часу, формування стабільних трудових відносин в колективі; застосовувати заходи громадського та дисциплінарного впливу до порушників трудової дисципліни, залучати до виховної роботи членів трудового колективу.

5. Неухильно дотримуватись законодавства про охорону праці та правила техніки безпеки, обладнати необхідним технічним устаткуванням всі робочі місця та створювати безпечні умови роботи які відповідають санітарним нормам та правилам, тощо. При відсутності в правилах вимог, дотримання яких при виконанні робіт необхідно для забезпечення безпечних умов праці, адміністрація установи, за узгодженням з профспілковим комітетом, вживає заходи, які забезпечують безпечні умови на робочих місцях;

6. Вживати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань робітників та службовців; у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги та компенсації у зв’язку з шкідливими умовами праці /скорочений робочий день, додаткові відпустки/, забезпечувати згідно з діючими нормами та положеннями спеціальним одягом і взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, своєчасно їх поновлювати, створювати умови за їх доглядом.

7. Організовувати проведення інструктажів з техніки безпеки, протипожежної охорони, виробничої санітарії та гігієни праці, постійно контролювати  дотримання працівниками вимог посадових інструкцій.

8. Забезпечувати умови для підвищення продуктивності праці, ефективності суспільного виробництва, поліпшення якості робіт, раціонального використання робочого часу, матеріалів, енергії, інших ресурсів.

9. Своєчасно розглядати та впроваджувати винаходи та раціоналізаторські пропозиції, підтримувати та заохочувати новаторів виробництва.

10. Забезпечувати систематичне підвищення ділової і професійної кваліфікації працівників та рівня їх економічних та правових знань.

11.Створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання ним своїх повноважень, передбачених Законом України “Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні установами”, сприяти створенню ділової, творчої обстановки, всіляко підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників, забезпечувати їх участь в управлінні установою, в повній мірі використовуючи збори трудового колективу, конференції, інші форми громадської діяльності; своєчасно розглядати критичні зауваження робітників та службовців своєчасно інформувати їх про вжиті заходи.

12. Уважно відноситись до потреб та запитів працівників.

13. Адміністрація здійснює свої обов’язки у відповідних випадках разом або за узгодженням з профспілковим комітетом установи, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

V. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. Тривалість роботи Центру, час початку та закінчення роботи, а також кількість робочих змін визначається у встановленому порядку.

2. Для основних працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними: суботою та неділею; для працівників, що працюють за графіками змінності - згідно графіку змінності.

     Тривалість роботи, в тому числі, час початку та закінчення, перерви на харчування визначається графіками, затвердженими адміністрацією за узгодженням з профспілковим комітетом з дотримання встановленої тривалості робочого часу у відповідності до Конституції України.

            2.1.Установлений режим роботи у КЗ ЛОР ЛОЦЕМД МК:

Для працівників при тривалості робочого часу 40 год. на тиждень, 8 год. на день:

-            Початок роботи – 9.00 год.

-            Закінчення роботи – 17.30 год.

-            Перерва для відпочинку та харчування – з 13.00 год. до 13.30 год.

-       Субота та неділя – вихідні дні.

 Для працівників при тривалості робочого часу 38.5 год. на тиждень, 7.7 год. на день :

-     Початок роботи – 9.00 год.

-     Закінчення роботи – 17.12.00 год.

-     Перерва для відпочинку та харчування – з 13.00 год. до 13.30 год.

-     Субота та неділя – вихідні дні.

 Медичні працівники для надання консультативної допомоги - згідно графіку роботиі.

 

Медичні працівники, які працюють згідно графіку змінності:

 

Денна зміна:

-     Початок перебігу робочої зміни – 8.00 год., 8.30. год, 9.00 год.

-     Закінчення зміни  – 20.00 год. , 20.30 год., 21.00 год.

-     Перерва для відпочинку та харчування – впродовж робочої зміни (вільний від роботи час);

Нічна зміна:

-     Початок перебігу робочої зміни – 20.00 год., 20.30 год., 21.00 год.

-     Закінчення роботи – 8.00.год, 8.30 год, 9.00 год. наступного дня

-     Перерва для відпочинку та харчування – впродовж робочої зміни (вільний від роботи час)

 

 Водії  санітарного автотранспорту - (згідно графіку змінності)

Денна зміна:

-     Початок перебігу робочої зміни – 8.00 год., 8.30. год, 9.00 год.

-     Закінчення зміни  – 20.00 год. , 20.30 год., 21.00 год.

-     Перерва для відпочинку та харчування – впродовж робочої зміни (вільний від роботи час);

Нічна зміна:

-     Початок перебігу робочої зміни – 20.00 год., 20.30 год., 21.00 год.

-     Закінчення роботи – 8.00.год, 8.30 год, 9.00 год. наступного дня

-     Перерва для відпочинку та харчування – впродовж робочої зміни (вільний від роботи час)

            Працівники навчально-тренувального відділу працюють за графіком роботи, затвердженим керівником закладу.

     Графіки змінності доводяться до відома працівника, як правило, не пізніше десяти днів до введення їх в дію

3. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється :

-для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень;

-для осіб віком від 15 до 16 років (учні, які працюють у період канікул) –  24 год. на тиждень

-для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці – не більше як 36 год. на тиждень. 

4. У Центрі дозволяється робота до 12 годин в зміну. Напередодні святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 Кодексу законів про працю України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, останній переноситься на наступний після святкового або неробочого.

5.    Робота у вихідні дні забороняється, окрім чергових працівників, згідно графіку змінності. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається лише з дозволу профспілки у таких виняткових випадках:

-       для відведення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

-       для відведення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

-       для виконання невідкладних, наперед непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота закладу в цілому або його окремих підрозділів.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні проводиться за письмовим наказом керівника установи. Компенсуватись така робота може за згодою сторін, надання іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

6. Про початок та закінчення роботи в Центрі, про перерву на харчування та технічні перерви працівники повідомляються у встановленому порядку.

7. Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування півгодини. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку та харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

8. Для працівників - де за умовами роботи, перерву для відпочинку та харчування встановити неможливо, повинна бути надана можливість для приймання їжі впродовж робочого часу. Порядок та місце для приймання їжі встановлюється адміністрацією за узгодженням з профспілковим комітетом Центру.

9. До початку роботи кожний працівник повинен відмітити свій прихід на роботу, а по закінченню робочого дня – відхід з роботи згідно з встановленим порядком у Центрі.

10. Забороняється залишати роботу до приходу працівника, який заміняє. У випадку неявки працівника, що заміняє, працівник повідомляє про це свого безпосереднього керівника, який повинен вирішити питання про заміну.

11. Адміністрація зобов’язана організувати облік прибуття на роботу та відхід з роботи шляхом ведення табеля обліку використання робочого часу. Час підготовки до роботи та прийому зміни не входить в облік робочого часу. Ведення табельного обліку доручається наказом директора одному з працівників закладу.

12. Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день.

13. Робота в надурочний час, як правило, не допускається. Застосування роботи в надурочний час власником або уповноваженим ним органом дозволяється у виняткових випадках відповідно до чинного законодавства, лише із дозволу профспілкового органу закладу, установи, організації, підприємства та згідно з посадовими інструкціями працівників закладу.

14.  Забороняється в робочий час:

14.1.Відволікати працівників Центру від їх безпосередньої роботи;

14.2. Відкликати або знімати їх з роботи для проведення різного роду заходів, не пов’язаних з виробничою діяльністю.

15. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за узгодженням з профспілковим комітетом Центру з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи в Центрі та сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року та доводиться до відома всіх працівників.

16. За особливий характер роботи, відповідно до умов колективного договору працівникам із ненормованим робочим днем, надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів.

17. Інші види відпусток надаються працівникам відповідно до діючого законодавства.

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 1. За зразкове виконання обов’язків, чітку організацію надання медичної допомоги населенню, підвищення продуктивності та поліпшення якості праці, за тривалу та бездоганну роботу, новаторство в праці та за інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

а. оголошення подяки;

б. видача премії;

в. нагородження цінними подарунками;

г. нагородження почесною грамотою;

д. занесення до Книги пошани.

2. Заохочення застосовуються керівником закладу разом або за погодженням з профспілковим комітетом КЗ ЛОР ЛОЦЕМД МК. Заохочення оголошуються наказом, в урочистій обстановці  доводяться до відома всього колективу та заносяться в трудову книжку працівника.

     При застосуванні заходів заохочення забезпечується сполучення морального та матеріального стимулювання праці.

3. За особливі трудові заслуги працівники Центру рекомендуються у вище стоячі органи для заохочення, для нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками, знаками та для присвоєння почесних звань.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне  виконання по вині працівника покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення:

а. догана;

б. звільнення.

3. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

     Керівник КЗ ЛОР ЛОЦЕМД МК або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення провини.

5. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

            При обранні виду стягнення керівник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь важкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

6. Стягнення оголошується у наказі із зазначенням мотивів його застосування і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін.

     Наказ про застосування дисциплінарного стягнення у необхідних випадках доводиться до відома працівників даного закладу, установи, організації, підприємства.

7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

     Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення до працівника не застосовуються. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення на працівника не буде покладене нове дисциплінарне то він вважається таким, що не має дисциплінарного покарання.

     Адміністрація за своєю ініціативою, або за клопотанням, не очікуючи року, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і при цьому проявив себе сумлінним працівником, має право зняти застосоване нею покарання достроково.

8. Звільнення, як дисциплінарне покарання, може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, згідно кодексу Законів про працю України, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу, за прогул (в тому числі і за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п.7 ст.40 Кодексу законів про працю України).

9. Наказ про застосування дисциплінарного покарання із зазначенням мотивів його застосування, оголошується покараному працівнику під розписку в триденний термін,

11. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у відділах, кабінетах та інших структурних підрозділах на видних місцях.

 

 

             

 

 

 

 

Додаток № 2

       до колективного договору

       від «____» _______ 2014 року

 

С П И С О К

професій і посад працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням і умовами підвищеного ризику для здоров’я, що дають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

 

№ п/п

Найменування посади

Тривалість додаткової відпустки (дні)

1.

Лікарі усіх спеціальностей

7

2.

Головний  фельдшер, старші фельдшери структурних підрозділів

7

3.

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

7

4.

Статист медичний

7

5.

Секретар - друкарка

4

6.

Прибиральник службових приміщень (зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів)

4

7.

Молодша медична сестра

7

8.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування IV

4

9.

Провізор

7

10.

Фармацевт

7

11.

Телефоніст

4

11.

 Водії всіх автомобілів

4

12.

Сестра- господиня

4

13.

Слюсар з ремонту автомобілів

4

 

Ознайомлені:

Начальник відділу кадрів Баліцька Л. П.

Начальник відділу правового забезпечення Чалідзе А. В.

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

 

 

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

“___”  _________________  2014 року

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

       до Колективного договору

       від «____» _______ 2014 року

 

С П И С О К

професій і посад працівників «Центру екстреної медичної допомоги» з ненормованим робочим днем, які дають право на щорічну додаткову відпустку

№ п/п

Найменування посади

Тривалість додаткової відпустки (дні)

1.

Директор, заступники директора

7

2.

Завідувачі станцією, підстанцією, відділом

7

3.

Завідувач господарством

7

4.

Економісти

7

5.

Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтери

7

6.

Юрисконсульт

7

7.

Начальник відділу кадрів

7

8.

Інженери всіх назв

7

9.

Диспетчер автомобільного транспорту

4

10.

Начальник гаражу

7

11.

Механік

4

12.

Начальник відділу правового забезпечення

7

13.

Інспектор з кадрів

7

14.

Інспектор з обліку та бронювання військовозобовязаних

7.

 

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, яким надається додаткова відпустка за безперервну роботу відповідно до п.”н” ч.1 ст.77 Основ законодавства України про охорону здоровя

 

п/п

Найменування виробництв, робіт, цехів, професій та посад

Тривалість щорічної додаткової відпустки, календ. днів

1

Лікарі станції (відділення) швидкої та невідкладної  медичної допомоги, анестезіолог, кардіолог, хірург, нейрохірург

3

2.

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

3

Примітка  ЗУ „ Про внесення змін  до основ законодавства про охорону здоров’я ст.77 п. Н. ч.1

 

Ознайомлені:

Начальник відділу кадрів Баліцька Л. П.

Начальник відділу правового забезпечення Чалідзе А. В.

 

 

Від імені «Роботодавця»

Головний лікар Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

 

 

 

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»Профспілки працівників охорони здоров’я України

“___”  _________________  2014року

 

____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

______________________________________

 

 

Додаток 4

       до колективного договору

       від «____» _______ 2014 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання працівників

комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

(КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК)

 

Положення «про преміювання працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» (надалі пойменоване - Положення) розроблено та вводиться в дію Це положення розроблено згідно із вимогами Кодексу законів про працю України, Закону України “Про оплату праці” та спільного наказу Міністерства охорони здоров(я України та Міністерства праці та соціальної політики України від 05 жовтня 2006 року 308/519 з метою посилення матеріального заохочення працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в досягненні ними високих показників у наданні якісної медичної допомоги населенню (пацієнтам), зрос­танні продуктивності праці та якісного виконання інших видів робіт, що забезпечують ефек­тивну діяльність КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК як закладу охорону здоров’я. Дане положення є невід’ємною частиною колективного договору, що діє в закладі

1. Оцінка діяльності та фінансової спроможності КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК

1.1. «Роботодавець» на основі аналізу фінансових результатів діяльності приймає рішення про виділення коштів на преміювання трудового колективу або конкретного працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК за погодженням цього подання з «Профспілкою».

1.2. Оцінка результатів діяльності членів трудового колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК або окремого працівника установи проводиться за результатами експертної оцінки якості надання медичної допомоги або виконання інших робіт, направлених на забезпечення ефективної діяльності КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та досягнення високих результатів у роботі. До уваги також береться дотримання членами трудового колективу або окремого працівника установи дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, участі у громадській роботі та заходах що стосуються діяльності установи.

2. Показники преміювання

2.1. Преміювання здійснюється за рахунок економії фонду заробітної плати на підставі наказу директора КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

2.2. Преміювання може проводитись:

-  за підсумками роботи трудово­го колективу КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК впродовж року (за місяць, квартал, півріччя чи за рік);

- до Державних свят, до професійних свят працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

- до знаменних дат (Ювілею);

- за якісне, швидке і ефективне виконання окремих важливих робіт.

2.3. Основними показниками роботи є:

- сумлінне виконання працівником КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК свої посадових (функціональних) обов’язків що сприяло покращенню показників роботи установи;

- за особистий внесок працівника в діяльність КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, відділу, кабінету;

- за якісні  показники роботи за звітний період;

- за суспільно-масову та культурно-оздоровчу роботу;

- при наявності подяк від пацієнтів (громадян).

2.4. Преміювання директора КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та його заступників проводиться згідно наказу  директора Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

 

Не підлягають преміюванню:

працівники КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК які прийнятті на роботу з випробувальним терміном;

працівники, які мають дисциплінарне стягнення  на час преміювання;

працівники, які знаходяться  у відпустці по догляді за дитиною.

 

3. Розміри преміювання

3.1. Розмір премії визначається «Роботодавцем» за по­годженням з головним бухгалтером установи, «Профспілкою».

3.2.Преміювання працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК проводиться в розмірі, що визначається в залежності від внеску працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в загальні результа­ти роботи закладу.

 

Ознайомлені :

Заступник директора з економічних питань                         .

В.о. головного бухгалтера        Рацька Н.                                                            .

Начальник відділу правового забезпечення                                               Чалідзе А.В

 

 

 

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

Вербовецький Ю. І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

“___”  _________________  2014 року

 

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

 до колективного договору

 від «____» ________ 2014 року

 

П Е Р Е Л І К

керівників структурних підрозділів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК із числа лікарів, посадові оклади яких підвищуються залежно від кількості бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги чи кількості  посад лікарів.

 

 

Структурний підрозділ

%

Посада

Кількість посад лікарів

Кількість бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (посад персоналу)

1

Відділ виїзної консультативної  медичної допомоги

20

Завідувач відділу

4,5

-

2

Навчально-тренувальний відділ

10

Завідувач відділу

2

-

3

Відділ медицини катастроф

25

Завідувач відділу

28,25

-

4

Станція екстреної медичної допомоги

25

Завідувач станції

-

>12(1192,25)

5

Червоноградська підстанція екстреної  медичної допомоги

10

Завідувач підстанції

-

6(84,25)

6

Бродівська підстанція екстреної  медичної допомоги

10

Завідувач підстанції

-

4(48,75)

7

Буська підстанція екстреної  медичної допомоги

10

Завідувач підстанції

-

4(41,75)

8

Дрогобицька районна  підстанція екстреної  медичної допомоги

20

Завідувач підстанції

-

11(152)

9

Золочівська підстанція екстреної  медичної допомоги

10

Завідувач підстанції

-

3(31,5)

10

Самбірська підстанція екстреної  медичної допомоги

10

Завідувач підстанції

-

6(79)

11

Старосамбірська підстанція екстреної  медичної допомоги

10

Завідувач підстанції

-

6(58)

12

Стрийська  підстанція екстреної  медичної допомоги

10

Завідувач підстанції

-

6(110,25)

 

Ознайомлені :

Заступник директора з економічних питань                                              Вербовецький Ю. І.

В. О.головного бухгалтера                                                                         Рацька Н..

Начальник відділу правового забезпечення                                               Чалідзе А.В.

 

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

“___”  _________________  2014 року

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

_____________________________________

 

Додаток № 6

       до колективного договору

       від «____» ____________ 2014 року

 

П Е Р Е Л І К

 

структурних підрозділів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК розташованих на території населеного пункту, що має статус гірського, працівникам яких незалежно від того, проживають вони в цьому населеному пункті  чи ні, посадові оклади підвищуються на 25%

 

  1. Пункт екстреної  медичної допомоги   "Підбуж" Дрогобицької підстанції екстреної  медичної допомоги
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Східниця" Дрогобицької підстанції екстреної  медичної допомоги
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Сколе" Сколівської підстанції екстреної  медичної допомоги
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Орява" Сколівської підстанції екстреної  медичної допомоги
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Славське" Сколівської підстанції екстреної  медичної допомоги
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Завадка" Сколівської підстанції екстреної  медичної допомоги
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Верхнє Синьовидне" Сколівської підстанції екстреної  медичної допомоги
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Старий Самбір" Старосамбірської підстанції екстреної  медичної допомоги 
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Турка"  Турківської підстанції екстреної  медичної допомоги
  1. Пункт екстреної  медичної допомоги  "Бориня"  Турківської підстанції екстреної  медичної допомоги

 

 

 

Ознайомлені :

Заступник директора КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК                                                   Вербовецький Ю. І.

В.о. головного бухгалтера                                                                                     Рацька Н.

Начальник відділу правового забезпечення                                                       Чалідзе А.В

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

“___”  _________________  2014 року

 

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_____________________________________

 

Додаток № 7

       до колективного договору

       від «____» ____________ 2014 року

 

ПЕРЕЛІК

посад  працівників  та   підрозділів КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК,

яким призначається доплата за роботу в нічний час

 

 

№п/п

 

Назва підрозділів, посади

Розмір доплати у відсотках до тарифної ставки (окладу) з врахуванням підвищення, %

1

Відділ виїзної консультативної  медичної допомоги

 

1.1

Лікарі всіх спеціальностей ( які долучаються до роботи у нічний час)

50

1.2

Фельдшер - (сестра медична) диспетчер з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам

50

2

Відділ медицини катастроф (пункти медицини катастроф)

 

2.1

Лікарі всіх спеціальностей ( які долучаються до роботи у нічний час)

50

2.2

Фельдшер (сестра медична) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

50

2.3

Фельдшер - (сестра медична) диспетчер з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам

50

2.4

Водій автотранспортних засобів

50

3

Автомобільно-експлуатаційний відділ

 

3.1

Водій автотранспортних засобів (бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та виїзних консультативних бригад)

50

4

Станція екстреної медичної допомоги (підстанції екстреної медичної допомоги)

 

4.1

Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

50

4.2

Фельдшер (сестра медична) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

50

4.3

Водій автотранспортних засобів

 

50

4.4

Фельдшер - (сестра медична) диспетчер з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам

 

50

4.5

Молодша медична сестра виїзної бригади

50

4.6

Телефоніст

35

4.7

Молодша медична сестра

35

4.8

Оператор котельні

35

 

Ознайомлені:

 

Заступник директора з економічних питань                                                      Вербовецький Ю. І.

 

В. О.головного бухгалтера                                                                                               Рацька Н. В.

 

Начальник відділу правового забезпечення                                                       Чалідзе А. В.

 

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

“___”  _________________  2014 року

 

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 8

       до колективного договору

       від «____» _______ 2014 року

 

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів та список посад працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК які використовують в роботі дезінфікуючі засоби, а також  зайняті прибиранням туалетів, робота у яких надає право на доплату до посадового окладу за використання дезінфікуючих засобів

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та назва посад

Розмір доплати у відсотках до тарифної ставки (окладу)

1

2

3

Відділ виїзної консультативної  медичної допомоги

1

Молодша медична сестра

10

Відділ медицини катастроф

Пункт  медицини катастроф "Львів"

2

Фельдшер (сестра медична) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги ( 5 посад)

10

3

Молодша медична сестра

10

Пункт  медицини катастроф  "Миколаїв"

4

Молодша медична сестра

10

Пункт  медицини катастроф  "Жовква"

5

Молодша медична сестра

10

Пункт  медицини катастроф  "Буськ"

6

Молодша медична сестра

10

Пункт  медицини катастроф   "Новояворівськ"

7

Молодша медична сестра

10

Станція екстреної медичної допомоги

Червоноградська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги "Червоноград"

8

Молодша медична сестра  виїзної бригади

10

Пункт екстреної  медичної допомоги "Соснівка"

9

Молодша  медична сестра 

10

Бродівська підстанція екстреної  медичної допомоги 

Пункт екстреної  медичної допомоги "Броди"

10

Молодша медична сестра

10

Пункт  екстреної  медичної допомоги  "Підкамінь"

11

Молодша медична сестра

10

Городоцька підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги "Городок"

12

Молодша медична сестра

10

Пункт екстреної  медичної допомоги "Комарно "

13

Молодша медична сестра

10

Дрогобицька районна  підстанція екстреної  медичної допомоги

  Пункт екстреної  медичної допомоги "Стебник"

14

Молодша медична сестра

10

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Борислав"

15

Молодша медична сестра  виїзної бригади

10

Жидачівська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Журавно"

16

Молодша медична сестра  виїзної бригади

10

Золочівська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Золочів"

17

Молодша медична сестра

10

Кам"янка -Бузька підстанція екстреної  медичної допомоги

 Пункт екстреної  медичної допомоги  "Кам"янка -Бузька"

18

Молодша медична сестра

10

Пункт  екстреної  медичної допомоги "Новий- Яричів"

19

Молодша медична сестра

10

Пункт  екстреної  медичної допомоги  "Добротвір"

20

Молодша медична сестра

10

Миколаївська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги "Новий Розділ"

21

Молодша медична сестра  виїзної бригади

10

Мостиська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги "Мостиська"

22

Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

10

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Судова Вишня"

23

Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

10

Радехівська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги "Лопатин"

24

Молодша медична сестра

10

Самбірська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Самбір"

25

Молодша медична сестра  виїзної бригади

10

Сколівська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Сколе"

26

Молодша медична сестра

10

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Завадка"

27

Молодша медична сестра

10

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Верхнє Синьовидне"

28

Молодша медична сестра

10

Сокальська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Сокаль"

29

Молодша медична сестра  виїзної бригади

10

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Великі Мости "

30

Молодша медична сестра

10

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Белз"

31

Молодша медична сестра

10

Стрийська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Стрий "  (в т.ч. Моршин)

32

Молодша медична сестра

10

33

Молодша медична сестра  виїзної бригади

10

  Турківська підстанція екстреної  медичної допомоги

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Турка "

34

Молодша медична сестра

10

Пункт екстреної  медичної допомоги  "Бориня "

35

Молодша медична сестра  виїзної бригади

10

 

 

Ознайомлені :

Заступник директора з економічних питань                                           Вербовецький Ю. І.

В.о.головного бухгалтера                                                                          Рацька Н..

Начальник відділу правового забезпечення                                            Чалідзе А.В.

 

 

 

 

 

 

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

 

 

 

 

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

 

“___”  _________________  2014 року

 

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

       до колективного договору

       від «____» ___________ 2014 року

 

ПЕРЕЛІК

 

структурних підрозділів та посад медичних працівників центру робота яких надає право на надбавку за особливий характер праці, надбавку за особливі умови  праці, 

як працівникам системи екстреної медичної допомоги

№ з/п

Назва структурного підрозділу                                          та назва посад

Розмір надбавки у відсотках до тарифної ставки (окладу) з врахуванням підвищення, %

за особливий характер праці

  за особливі умови            праці

1

2

3

4

Апарат управління

1

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

20

20

2

Заступник директора з медичної роботи

20

20

3

Заступник директора з  оперативної роботи та цивільного захисту населення

20

20

4

Заступник директора з організаційно-методичної роботи

20

20

5

Головний фельдшер

20

20

Відділ виїзної консультативної  медичної допомоги

1

Завідувач відділу

20

20

2

Лікар-нейрохірург

20

20

3

Лікар-анестезіолог

20

20

4

Лікар-хірург-судинний

20

20

5

Лікар-хірург

20

20

6

Фельдшер - диспетчер  з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам

20

20

7

Сестра медична - диспетчер  з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам

20

20

8

Статистик медичний

20

20

Навчально-тренувальний відділ

1

Завідувач відділу

20

20

2

Лікар-за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"

20

20

3

Лікар - анестезіолог

20

20

Відділ медицини катастроф (в т.ч. пункти медицини катастроф)

1

Завідувач відділу

20

20

2

Старший фельдшер

20

20

3

Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

20

20

4

Лікар-інтерн

20

20

5

Фельдшер - диспетчер  з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам

20

20

6

Сестра медична-диспетчер  з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам

20

20

7

Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

20

20

8

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

20

20

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

1

Лікар-методист

 

20

20

Станція екстреної медичної допомоги (в т.ч. підстанції екстреної  медичної допомоги та пункти екстреної медичної допомоги)

1

Завідувач станції екстреної медичної допомоги - лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

20

20

2

Завідувач підстанції екстреної медичної допомоги

20

20

3

Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

20

20

4

Лікар-інтерн

20

20

5

Старший фельдшер

20

20

6

Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

20

20

7

Фельдшер-диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам,  В к.

20

20

8

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

20

20

9

Сестра медична - диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам

20

20

 

 

Ознайомлені :

Заступник директора з економічних питань                                           Вербовецький Ю. І.

В.о.головного бухгалтера                                                                          Рацька Н..

Начальник відділу правового забезпечення                                            Чалідзе А.В.

 

 

 

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

 

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

 

“___”  _________________  2014 року

 

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_____________________________________

 

 

 

Додаток № 10

       до Колективного договору

       від «____» ____________ 2014 року

 

П О Р Я Д О К

надання та виплати працівникам «Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» матеріальної допомоги на оздоровлення

 

1. Абзацем четвертим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 21.05.2011 року № 524, передбачена виплата з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні їм основної щорічної відпустки. Для таких працівників  допомога на оздоровлення з 01.01.2012 року є обов’язковою виплатою. Кошти на таку виплату мають передбачатися в кошторисах доходів і видатків відповідних закладів (установ) охорони здоров’я.

«Сторони» цього Колективного Договору у питанні надання та виплати працівникам «Центру екстреної медичної допомоги» матеріальної допомоги на оздоровлення виходять з наступного.

2. У відповідності до роз’яснення Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2012 № 10.01.67/773 та Профспілки працівників охорони здоров’я України від 23.03.2012 № 03-93 за чинним законодавством України до медичних і фармацевтичних працівників належать особи, які допущені до медичної і фармацевтичної діяльності, зокрема:

1) професіонали з повною вищою медичною та фармацевтичною освітою;

2) фахівці з базовою та неповною медичною освітою. При цьому згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.06.2010 року № 327, та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 «Охорона здоров’я»), затвер­дженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 року № 117, до них належать:

- молодші спеціалісти, що здобули неповну вищу медичну освіту, яку забезпечують училища, технікуми, віднесені до вищих закладів освіти І рівня акредитації;

- бакалаври, що здобули базову вищу медичну освіту, яку забезпечують коледжі та інші вищі закла­ди освіти II рівня акредитації (ст. 43 Закону України “Про освіту” від 23.05.91 року № 1060-ХІІ та ст. 6, 7, 8 Закону України “Про вищу освіту” від 17.02.2002 року № 2984-ІІІ).

Крім того, до медичної діяльності на посадах лікарів та середнього медичного персоналу до­пускаються особи з повною вищою та неповною вищою (немедичною) освітою, які передбачені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.92 року № 195 (далі – наказ № 195), а саме:

- професіонали за спеціальностями “біологія”, “фармація”, “хімія”, “хімія-фармація”, “біохімія”, які пройшли спеціальну підготовку та отримали звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності або мають сертифікат, що дає право обіймати посаду лікаря-спеціаліста, та можуть пра­цювати на посадах лікарів-лаборантів, у тому числі на посаді завідувача лабораторії (п. 8 розд. II наказу № 195 та примітка до нього);

- фахівці, які закінчили вищий або середній спе­ціальний навчальні заклади та здобули фізкультурну освіту, можуть працювати на посадах інструкторів з лікувальної фізкультури та сестер медичних з ма­сажу (п. 11 розд. ІІІ наказу № 195);

- фахівці, які закінчили середній спеціальний навчальний заклад за спеціальністю “лабораторна справа” (техніки-хіміки) та можуть працювати на посадах лаборантів санітарно-профілактичних закладів (п. 8 розд. ІІІ наказу № 195);

- фахівці, які закінчили рентгенівський або ме­дичний електротехнічний технікум за спеціальністю  “рентгенотехнік”, можуть працювати на посадах рентгенолаборантів (п. 9 розд. ІІІ наказу № 195);

- фахівці, які закінчили медико-біологічний фа­культет вищих навчальних закладів, здобули вищу освіту за спеціальностями “біофізика”, “кіберне­тика” і “біохімія” та були зараховані на лікарські посади до закладів охорони здоров’я до 01.04.95 року і згідно з вимогами наказу № 195 зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань.

Крім того, для працівників, яких було зараховано до 01.01.93 року на посади середніх медичних пра­цівників до закладів охорони здоров’я, згідно з ви­могами наказів МОЗ СРСР від 09.09.64 року № 496 (додаток 3), від 21.10.74 року № 990 та від 13.07.89 року № 418, також збережене право роботи на цих посадах. До таких працівників належать особи, які закінчили річні курси з підготовки медичних сестер для дитячих ясел та допущені до роботи на посадах постових сестер медичних у будинках дитини, дієтичних сес­тер у молочних кухнях, медичних сестер у Центр екстреної медичної допомогих (поліклінічних відділеннях) з обслуговування ді­тей дошкільних установ, інструкторів-дезінфекторів. У подальшому зарахування на ці посади можливе лише за умови здобуття відповідної медичної освіти (п. 1 примітки до розд. ІІІ-IV наказу № 195).

3. До медичних працівників належать й лікарі-інтерни, які згідно з Державним класифікатором мають повну вищу освіту за напрямом підготовки “Медицина”, проходять спеціалізацію за певною спеціальністю медичного профілю та зараховані на ці посади до штату закладу охорони здоров’я.

4. Особи з вищою медичною або неповною вищою медичною освітою, які працюють на посадах, що не вимагають наявності медичної освіти, за винятком тих, що перелічені вище, права на матеріальну допомогу згідно постанови Кабінету Міністрів України № 524 від 21.05.2011 року  не мають. До них належать, наприклад, медичні реєстратори, дезінфектори, молодші медичні сестри тощо. Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення таким працівникам здійснюється згідно з вимогами п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики України N 75/122 від 15.03.2006 р., N 101/118 від 15.03.2007 р., N 143/170 від 06.04.2007 р., N 152/177 від 11.04.2007 р., N 273/290 від 30.05.2007 р., N 610/708  від 13.11.2007 р., N 192/190 від 09.04.2008 р., N  392/524  від 17.09.2008 р., N  579а/758 від 17.12.2008 р., N 116/450 від 31.05.2010 р., N 225/661 від 09.08.2010 р., N 355/945 від 04.11.2010 р., N 387а/1080 від 06.12.2010, Наказами Міністерства соціальної політики України N 38/73 від 08.02.2011р., N 190/298 від 20.05.2011 р., N 270/391 від 06.07.2011 р., N 284/424  від 19.07.2011 р., N 56/80 від 03.02.2012 р., N 69/96 від 08.02.2012 р., N 165/194  від 26.03.2012 р., N 349/429 від 08.06.2012 р., N 62/115 від 13.02.2013 р.). При цьому, грошові виплати на ці цілі обмежуються фондом заробітної плати, затвердженим у кошторисах доходів і видатків відповідних закладів (установ) охорони здоров’я.

Відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 та п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної  політики України N 75/122 від 15.03.2006 р., N 101/118 від 15.03.2007 р., N 143/170  від 06.04.2007 р., N 152/177 від 11.04.2007 р., N 273/290 від 30.05.2007 р., N 610/708  від 13.11.2007 р., N 192/190 від 09.04.2008 р., N  392/524   від 17.09.2008 р., N  579а/758 від 17.12.2008 р., N 116/450 від 31.05.2010 р., N 225/661 від 09.08.2010 р., N 355/945 від 04.11.2010 р., N 387а/1080 від 06.12.2010, Наказами Міністерства соціальної політики України N 38/73 від 08.02.2011р., N 190/298 від 20.05.2011 р., N 270/391 від 06.07.2011 р., N 284/424  від 19.07.2011 р., N 56/80 від 03.02.2012 р., N 69/96 від 08.02.2012 р., N 165/194  від 26.03.2012 р., N 349/429 від 08.06.2012 р., N 62/115 від 13.02.2013 р.), керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Зазначені умови поширюються на всі категорії працівників закладів охорони здоров’я.

5. Згідно зі ст. 12 Закону України “Про відпустки” від 15.11.96 року № 504/96-ВР, щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. З огляду на це та з метою уникнення неоднозначного застосування закладами охорони здоров’я, в тому числі «Поліклінікою» норм чинного законодавства з питань виплати медичним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення, Міністерство охорони здоров’я України та Профспілка працівників охорони здоров’я України своїм спільним роз’ясненням від 23.03.2012 року (вихідний № 10.01.67/773 та № 03-93 відповідно) визнали за необхідне зазначити, що матеріальна допомога на оздоровлення виплачується медичним і фармацевтичним працівникам (у тому числі тим, хто працює за сумісництвом) лише за їх основним місцем роботи (за місцем збереження трудової книжки працівника) та лише у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі відповідного медичного закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок). При цьому, така виплата здійснюється на підставі наказу, виданого керівником медичного закладу (в даному випадку директором КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК згідно поданої працівником особистої заяви, та за умови, що безперервна частина (тривалість) використовуваної працівником щорічної відпустки становить не менше 14 календарних днів.

Відповідно до частини першої ст. 3 Закону України “Про відпустки”, за бажанням працівника «Центру екстреної медичної допомоги» у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. В такому разі йому нараховуються відпускні та надається  матеріальна допомога на оздоровлення.

У разі, якщо працівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, перебуваючи в щорічній відпустці, подав заяву на звільнення, а йому вже виплачено допомогу на оздоровлення, то при остаточному розрахунку виплачена йому матеріальна допомога не утримується.

Якщо працівник КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК звільняється і  не бере  належну йому відпустку, то йому виплачується грошова компенсація за дні невикористаної щорічної відпустки. При цьому, в разі виплати компенсації за невикористану відпустку матеріальна допомога  не компенсується та не виплачується.

6. У разі виходу працівника КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК в додаткову відпустку, відпустку для догляду за дитиною до трьох років тощо матеріальна допомога на оздоровлення не надається.

 

Ознайомлені :

Заступник директора з економічних питань                                           Вербовецький Ю. І.

В.о. головного бухгалтера                                                                        Рацька Н.

Начальник відділу правового забезпечення                                            Чалідзе А.В

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

“___”  _________________  2014 року

____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 11

       до Колективного договору

       від «____» _______ 2014 року

 

КОМПЛЕКСНІ  ЗАХОДИ

 

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

 

I. Розділ: заходи з охорони праці витрати які з фонду оплати праці – 0,2%:

 

 

з/п

Назва заходів

Підстава для виконання заходів

Вартість робіт по плану, грн.

Час виконання робіт і виконавець

1

Провести вимірювання опору заземлення, заземлюючих пристроїв вимірювання опору ізоляції електрообладнання

Нормативні вимоги

2 500,00

Інженер з ОП

Чуков В.Г.

III квартал 2014 року

2

Провести експертизу щодо додержання вимог законодавства з питань ОП та ПБ під час виконання робіт (експлуатація кисневих балонів на 5-х реанімобілях)

Нормативні вимоги

3 500,00

Інженер з ОП

Чуков В.Г.

III квартал 2014 року

3

Провести атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам та аудиту з охорони праці

Нормативні вимоги

2 500,00

Інженер з ОП

Чуков В.Г.

I квартал 2014 року

4

Придбати вогнегасники

ВВК – 1,4,  ВП – 5

Нормативні вимоги

3 000,00

Інженер з ОП

Чуков В.Г.

IV квартал 2014 року

5

Придбати пожежний щит на пункт ЕМД "Зимна Вода"

Нормативні вимоги

2 500,00

Інженер з ОП

Чуков В.Г.

III квартал 2014 року

6

Встановити автоматичну пожежну сигналізацію на пункті ЕМД

"Зимна Вода"

Нормативні вимоги

12 000,00

Інженер з ОП

Чуков В.Г.

II квартал 2014 року

7

Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці:

- відповідальних за справний стан і безпечну роботу посудин, що працюють під тиском – 1 чол.;

- відповідального за пожежну безпеку – 1 чол.;

- відповідального за газове господарство 1 чол.

Нормативні вимоги

1 500,00

Інженер з ОП

Чуков В.Г.

II квартал 2014 року

8

Забезпечення працівників спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм

Нормативні вимоги

97 043,00

Інженер з ОП

Чуков В.Г.

IV квартал 2014 року

Планова затрата на охорону праці в 2014 році від ФЗП – 0,2%, що складає 124 тис. 543 грн.

II. Розділ: заходи з охорони праці, які необхідно виконати в КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМДМ К з метою недопущення виробничого травматизму, загорянь і аварій:

 

з/п

Назва заходів

Підстава для виконання заходів

Час виконання робіт

Виконавець

1

Передплата журналу "Охорона праці"

Нормативні вимоги

Протягом

2014 року

Інженер з ОП

Чуков В.Г

2

Придбати регламентні знаки та наочні плакати для охорони праці

Нормативні вимоги

I півріччя

2014 року

Інженер з ОП

Чуков В.Г

 

 

 

Інженер з охорони праці                                                                           Чуков В.Г.

 

Заступник директора з економічних питань                                           Вербовецький Ю.І.

 

В.о.головного бухгалтера                                                                         Рацька Н.

 

Начальник відділу правового забезпечення                                            Чалідзе А.В.

 

 

 

Перелік

робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників

з питань охорони праці.

 

№ з/п згідно

переліку робіт з підвищеною небезпекою

Найменування робіт з підвищеною небезпекою

Посада

(професія)

Кількість

працівників

Примітка

1

2

3

4

5

3

Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках

Електромонтер

1

 

106/112

Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів. Роботи, що безпосередньо виконуються при  залізничного транспорту, електротраспорту, рухомого складу.

Водій автотранспортних засобів

471

 

12

Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими,зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами,

їх заповнення та ремонт

Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

27

 

12

Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими,зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами,

їх заповнення та ремонт

Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

64

 

 

Перелік складений на основі „Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 26.01.2005р. за №232/10512

 

Перелік склав

інженер з охорони праці                                                                          В.Г. Чуков

 

Опис зовнішнього вигляду  обмундирування працівників системи екстреної медичної допомоги України затверджено Наказом Міністерства охорони здоров`я України 07.12.12р. № 1020.

Норми

видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

(Наказ МОЗ України від 29.08.2008 р. № 500)

 

1.Тимчасові норми забезпечення спеціальним робочим одягом та взуттям

виїзного медичного персоналу Центру екстреної медичної допомоги

 

п/п

Назва предмету

Кількість предметів на одну особу

Термін носіння

(місяці)

1.

Куртка тепла

1

36

2.

Піджак / жакет

1

36

3.

Брюки літні

1

36

4.

Брюки зимові

1

24

5.

Сорочка трикотажна

2

12

6.

Теніска трикотажна

2

12

7.

Кофта трикотажна (гольф)

1

12

8.

Пасок для брюк

1

36

9.

Шапка плетена

1

24

10.

Черевики

1

24

11.

Туфлі

1

24

12.

Шеврон нагрудний

2

До непридатності

13.

Шеврон нарукавний

2

До непридатності

Комплект спеціального робочого одягу для бригад (на 1 бригаду)

Кількість предметів

Термін носіння

1.

Плащ-накидка

3 шт.

До непридатності

2.

Сигнальний жилет

3 шт.

До непридатності

3.

Захисна каска

3 шт.

До непридатності

4.

Халат медичний

3 шт.

До непридатності

 

2. Тимчасові норми забезпечення спеціальним робочим одягом та взуттям

невиїзного медичного персоналу Центру екстреної медичної допомоги

 

п/п

Назва предмету

Кількість предметів на одну особу

Термін носіння

(місяці)

1.

Брюки літні

1

36

2.

Піджак (жакет)

1

36

3.

Сорочка трикотажна

2

24

4.

Теніска трикотажна

2

24

5.

Кофта трикотажна (гольф)

1

36

6.

Пасок для брюк

1

60

7.

Туфлі

1

24

 

3. Тимчасові норми забезпечення спеціальним робочим одягом та взуттям водіїв

Центру екстреної медичної допомоги

п/п

Назва предмету

Кількість предметів на одну особу

Термін носіння

(місяці)

1.

Куртка тепла

1

36

2.

Куртка літня

1

24

3.

Брюки літні

1

36

4.

Брюки зимові

1

36

5.

Сорочка трикотажна

2

36

6.

Теніска трикотажна

2

36

7.

Кофта трикотажна (гольф)

1

36

8.

Пасок для брюк

1

36

9.

Шапка плетена

1

36

10.

Напівчоботи

1

24

11.

Туфлі

1

24

Одяг спеціальний на 1 екіпаж

Кількість предметів

Термін носіння

1.

Плащ-накидка

1 шт.

До непридатності

2.

Каска

1 шт.

До непридатності

3.

Сигнальний жилет

1 шт.

До непридатності

 

Інженер з охорони праці                                                                          В. Г. Чуков

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

“___”  _________________  2014 року

 

_______________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 12

       до Колективного договору

       від «____» _______ 2014року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про комісію із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими  похованням комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

I. Загальні положення

1.1. Комісія із загальнообов'язкового державного соціального страхування Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»(КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК) у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі – «Комісія із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК створюється (обирається) та  діє в КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

1.2. «Комісія із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК діє відповідно до частини 3 статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у  зв'язку з  тимчасовою  втратою  працездатності  та витратами, зумовленими похованням» і в своїй  діяльності  керується  вказаним Законом, Статутом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, цим Положенням, а  також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання матеріального забезпечення  та  надання  соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Це Положення  про  «Комісію із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень, організаційні засади діяльності членів «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

1.3. Організація роботи «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК здійснюється  на  паритетних засадах   її   членами,   делегованими   до  неї  «Роботодавцем» та представником  застрахованих  осіб  (представницькими  сторонами). Представником застрахованих   осіб  є «Профспілка».

Члени «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК делегуються  кожною  представницькою  стороною самостійно у рівній кількості по 2 (дві) особи. Кількісний склад «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК може змінюватись залежно від чисельності застрахованих осіб в закладі.»

Члени «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК виконують свої   обов'язки  на  громадських засадах (безоплатно).

Строк повноважень членів «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги» та їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням представницьких сторін.

Рішення про  делегування членів до «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК оформлюються наказом директора КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

 1.4. За рішенням «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з числа її членів можуть створюватися робочі групи (призначатися представник, представники) для виконання практичної роботи по призначенню матеріального забезпечення, здійсненню заходів щодо зниження рівня  захворюваності  у КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК проведенню  оздоровчих  заходів  та інших напрямах страхової діяльності.

1.5. «Комісія із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК підзвітна «Роботодавцеві» та «Профспілці», а її  робота  в  установленому  порядку підлягає перевірці органами Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд).

1.6. «Роботодавець» та «Профспілка» сприяють роботі «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, створюючи  для цього необхідні умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення її засідань та узгодження питань про їх проведення у зручний для членів «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК час з додержанням умов оплати праці за їх місцем роботи.

1.7. На  «Роботодавця» та «Профспілку» покладається  забезпечення «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги» інформаційними та довідковими матеріалами, організація та проведення спільно з робочими органами відділень Фонду навчання їх членів з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

 

II. Права і обов'язки «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги»

2.1. «Комісія із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК має право:

- отримувати від «Роботодавця» відомості щодо суми фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для надання матеріального забезпечення найманим працівникам «Центру екстреної медичної допомоги», наявності та руху путівок, одержаних від робочих органів відділень Фонду, та проведених перерахувань на рахунок Фонду сум часткової сплати вартості  путівок;

- отримувати  від  органів  Фонду  безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

- звертатися за необхідності до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

- перевіряти дотримання застрахованими особами КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

- звертатися до робочих органів відділень Фонду у разі спору між «Комісією із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та «Роботодавцем» з питань  матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК,  а також  у випадку невиконання «Роботодавцем» рішень «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК;

- вносити до робочих органів відділень Фонду  пропозиції  по організації  та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню у КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК.

2.2. «Комісія із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК зобов'язана:

- приймати рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг;

- приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення виплати його (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та  соціальних послуг;

- здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною  виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК «Роботодавцем» за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так і у зв'язку із зверненням застрахованих осіб;

- вживати заходів по своєчасному наданню в «Центрі екстреної медичної допомоги» застрахованим  особам матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою  втратою працездатності та  витратами, зумовленими похованням;

- брати участь у перевірках,  що здійснюються в КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК робочими   органами відділень Фонду з питань правильності використання страхових  коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

- здійснювати заходи по усуненню виявлених «Комісією із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, використання страхових коштів.

III. Повноваження «Комісії із соціального страхування

КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК

3.1. «Комісія із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК:

3.1.1. Приймає  рішення  про  призначення  або відмову в призначенні  матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і  передає його «Роботодавцеві» для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо. Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних  послуг;

3.1.2. Здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною  виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;

3.1.3. Приймає рішення про виділення путівок до санаторіїв та (або)  санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей (а  також  особам, які  навчаються у вищих навчальних закладах) на підставі особистої   заяви, медичних довідок, підтверджуючих необхідність лікування (оздоровлення), розмір часткової оплати за путівки на санаторно-курортне  лікування, виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів, надання соціальних послуг із позашкільного обслуговування з дітьми застрахованих осіб і передає їх «Роботодавцеві» для видачі путівок та здійснення розрахунків тощо;

3.1.4. Бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, дотримання  хворими призначеного режиму лікування;

Веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12  місяців були  непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30-40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40-50  днів), а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв'язку із невиробничими травмами, аналізує, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності «Роботодавцеві» та «Профспілці»;

3.1.5. Здійснює контроль за своєчасним направленням до робочих органів  відділень Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми  матеріального  забезпечення.  Проводить щоквартально  аналіз  використання  коштів  Фонду в «Центрі екстреної медичної допомоги»;

3.1.6. Вносить пропозиції «Роботодавцеві» щодо відшкодування Фонду  витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства  або використаних не за призначенням, ініціює перед робочим органом  відділення Фонду питання про відшкодування Фонду витрат на виплату  допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб;

3.1.7. Веде облік застрахованих осіб, їх дітей, а також осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, контролює видачу застрахованим особам путівок, новорічних подарунків згідно з рішеннями комісії;

3.1.8. Розглядає скарги працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК на рішення «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги» по наданню матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, здійснює заходи по розв'язанню викладених у них питань;

3.1.9. Проводить у «КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК роз'яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду;

3.1.10. Забезпечує гласність роботи «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, в тому числі інформує про наявність санаторно-курортних путівок та їх виділення кожній застрахованій особі з урахуванням заяв відповідно до медичних показань необхідного профілю санаторно-курортного  лікування;

3.2. Уповноважений  із  соціального  страхування здійснює функції передбачені цим розділом;

3.3. Робочі групи (представники) «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги», створені (призначені) відповідно до цього Положення, за  функціональним  розподілом обов'язків:

3.3.1. Виконують практичну роботу з окремих повноважень «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, визначені цим Положенням. Зокрема: призначають встановлені  законодавством  види  матеріального  забезпечення  за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; за необхідності звертаються до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги; ведуть облік застрахованих осіб, їх дітей, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих закладах оздоровлення, контролюють видачу путівок на лікування і оздоровлення, новорічних подарунків згідно з рішеннями  комісії;  розробляють  пропозиції щодо заходів по зменшенню  витрат  по  тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності на підприємстві; ведуть діловодство «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги» тощо.

 

IV. Організація роботи «Комісії із соціального страхування

КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК

4.1. Основною формою роботи «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени «Комісії із соціального страхування Ц КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам.

«Комісія із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони.

Засідання «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК протоколюється. Рішення «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги».  У разі рівного розподілу голосів голос голови «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК є вирішальним.

На першому засіданні «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК які мають представляти різні представницькі сторони.  Голова «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги» та його заступник є відповідальними за невиконання своїх повноважень перед «Комісією із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК». Вони можуть бути позбавлені своїх повноважень за особистим проханням, за ініціативою членів «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК (більшості від загальної їх кількості), за поданням робочого органу відділення Фонду.

Якщо член «Комісії із соціального страхування Центру екстреної медичної допомоги» з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк повноважень «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК».

4.2. Уповноважений із соціального страхування «Центру екстреної медичної допомоги» розглядає питання матеріального забезпечення і надання соціальних послуг застрахованим  особам у  міру надходження відповідних звернень і  подання  необхідних для їх вирішення  документів і приймає відповідні рішення.

4.3. Рішення «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК оформлюються  протоколом  в день їх прийняття.

V. Вирішення спорів

Рішення «Комісії із соціального страхування КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення та надання соціальних послуг може бути оскарженим застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду, де перебуває на обліку КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК, протягом 5 днів з моменту отримання повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих  питань до суду

 

Ознайомлені:

Начальник відділу правового забезпечення                                Чалідзе А. В.

 

 

 

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

“___”  _________________  2014 року

 

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 13

       до Колективного договору

       від «____» _______ 2014 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про комісію по трудових спорах

Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

1.Загальні положення

1.1. Комісія по трудових спорах Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (надалі пойменована – «КТС Центру екстреної медичної допомоги») є досудовим органом, який розглядає і вирішує індивідуальний трудовий спір, що виник між працівником «Центру екстреної медичної допомоги» і «Роботодавцем». У своїй діяльності «КТС Центру екстреної медичної допомоги» керується Кодексом законів про працю України (далі –КЗпП) та іншими актами чинного законодавства України.

1.2. «КТС Центру екстреної медичної допомоги» обирається загальними зборами трудового колективу «Центру екстреної медичної допомоги» строком на три роки. При цьому кількість представників трудового колективу (працівників) «Центру екстреної медичної допомоги» має становити не менше половини.

1.3. У разі звільнення члена «КТС Центру екстреної медичної допомоги» протягом дії строку повноважень комісії нового члена «КТС Центру екстреної медичної допомоги» обирають загальні збори трудового колективу «Центру екстреної медичної допомоги».

1.4. У разі тривалої (понад три місяці) відсутності члена «КТС Центру екстреної медичної допомоги» загальні збори трудового колективу «Центру екстреної медичної допомоги» делегують нового члена до складу «КТС Центру екстреної медичної допомоги» на строк відповідної відсутності з урахуванням спливу строку повноважень «КТС Центру екстреної медичної допомоги».

1.5. На першому засіданні «КТС Центру екстреної медичної допомоги» обирає зі свого складу голову, його заступників і секретаря, що фіксують у протоколі засідання «КТС Центру екстреної медичної допомоги».

1.6. Документування діяльності «КТС Центру екстреної медичної допомоги» проводиться шляхом складання протоколів засідань. Протоколи реєструються у Журналі реєстрації протоколів засідань «КТС Центру екстреної медичної допомоги».

1.7. Секретар «КТС Центру екстреної медичної допомоги» є відповідальним за документальне оформлення протоколів, рішень комісії, формування справ комісії та їх збереження.

1.8. Організаційно - технічне забезпечення «КТС Центру екстреної медичної допомоги» (надання обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) здійснює «Роботодавець».

 

2. Компетенція «КТС Центру екстреної медичної допомоги»

 

2.1. «КТС Центру екстреної медичної допомоги» є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають у «Центрі екстреної медичної допомоги», за винятком спорів, зазначених у пункті 2.3 цього Положення.

2.2. «КТС Центру екстреної медичної допомоги» розглядає усі трудові спори, що виникають між працівником «Центру екстреної медичної допомоги» і «Роботодавцем», незалежно від форми трудового договору працівника, крім спорів, які відповідно до статті 232 КЗпП України підлягають безпосередньому розгляду районному суді.

2.3. Безпосередньо в районному суді розглядають трудові спори за заявами:

2.3.1) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи;

2.3.2) головного лікаря «Центру екстреної медичної допомоги», його заступників, головного бухгалтера,  керівників відділень, відокремлених підрозділів «Центру екстреної медичної допомоги» з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень;

2.3.3) «Роботодавця» про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної «Центрі екстреної медичної допомоги»;

2.3.4) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до законодавства попередньо було вирішено «Роботодавцем» і «Профспілкою» у межах наданих їм прав;

2.3.5) в інших випадках, визначених актами чинного законодавства України.

2.4. Трудовий спір підлягає розгляду в «КТС Центру екстреної медичної допомоги», якщо працівник самостійно або з участю «Профспілки», що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах із «Роботодавцем».

 

3. Строки звернення до «КТС Центру екстреної медичної допомоги» та порядок прийняття заяв працівників

 

3.1. Працівник може звернутися до «КТС Центру екстреної медичної допомоги» у тримісячний строк із дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком.

3.2. У разі пропуску з поважних причин установленого строку «КТС Центру екстреної медичної допомоги» може його поновити.

3.3. Заява працівника, що надійшла до «КТС Центру екстреної медичної допомоги», підлягає обов’язків реєстрації у Журналі реєстрації заяв, що надійшли до «КТС Центру екстреної медичної допомоги».

 

4. Порядок і строки розгляду трудового спору «КТС Центру екстреної медичної допомоги»

 

4.1. «КТС Центру екстреної медичної допомоги» зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк із дня подання заяви.

4.2. Спір розглядають у присутності працівника, який подав заяву, та представника «Роботодавця».

4.3. Розгляд спору за відсутності  працівника можливий лише за його письмовою заявою.

4.4. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник «Профспілки» або, за вибором працівника, інша особа, в т.ч. адвокат.

4.5. У разі нез’явлення працівника або його представника на засідання «КТС Центру екстреної медичної допомоги» розгляд заяви відкладають до наступного засідання. При повторному нез’явленні працівника без поважних причин «КТС Центру екстреної медичної допомоги» може винести рішення про зняття заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

4.6. «КТС Центру екстреної медичної допомоги» має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від «Роботодавця» необхідні розрахунки та документи.

4.7. Засідання «КТС Центру екстреної медичної допомоги» вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.

4.8. Працівник і «Роботодавець» мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену «КТС Центру екстреної медичної допомоги». Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів «КТС Центру екстреної медичної допомоги», присутніх на засіданні. Член «КТС Центру екстреної медичної допомоги», якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід.

4.9. На засіданні «КТС Центру екстреної медичної допомоги» ведуть протокол, який підписують голова або, за відсутності голови, його заступник і секретар.

 

5. Порядок прийняття рішень «КТС Центру екстреної медичної допомоги»

 

5.1. «КТС Центру екстреної медичної допомоги» приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

5.2. У рішенні зазначають: повне найменування «Центру екстреної медичної допомоги», прізвище, ім’я, та по батькові працівника, який звернувся до «КТС Центру екстреної медичної допомоги», або його представника, дату звернення до «КТС Центру екстреної медичної допомоги» і дату розгляду спору, суть спору, прізвища членів «КТС Центру екстреної медичної допомоги», представників «Роботодавця», результати голосування і мотивоване рішення «КТС Центру екстреної медичної допомоги».

5.3. Копії рішення «КТС Центру екстреної медичної допомоги» у триденний строк вручають працівникові та «Роботодавцеві».

5.4.  У разі незгоди з рішенням «КТС Центру екстреної медичної допомоги» працівник чи «Роботодавець» можуть оскаржити її рішення у суді в десятиденний строк із дня вручення їм витягу з протоколу засідання комісії чи його копії.

 

6. Строк виконання рішення «КТС Центру екстреної медичної допомоги»

 

6.1. Рішення «КТС Центру екстреної медичної допомоги» підлягає виконанню «Роботодавцем» у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на їх оскарження (ст.228 КЗпП України), за винятком рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, яке відповідно до частини п’ятої статті 235 КЗпП України підлягає негайному виконанню.

 

7. Порядок виконання рішення «КТС Центру екстреної медичної допомоги»

 

7.1. У разі невиконання «Роботодавцем» рішення «КТС Центру екстреної медичної допомоги» у встановлений строк (ст.229 КЗпП) «КТС Центру екстреної медичної допомоги» видає працівникові посвідчення, що має силу виконавчого листа.

7.2. У  посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору («КТС Центру екстреної медичної допомоги»), дати прийняття і видачі та номер рішення, резолютивна частина рішення, дата набрання законної (юридичної) сили рішенням, прізвище, ім'я, по батькові та  адреса стягувача, найменування та адреса боржника, номери його рахунків у банках, строк пред'явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується підписом голови або заступника голови «КТС Центру екстреної медичної допомоги» та печаткою «Центру екстреної медичної допомоги».

7.3. Посвідчення не видається, якщо працівник чи «Роботодавець» звернувся у встановлений статтею 228 КЗпП строк із заявою про вирішення трудового спору до районного у місті суду.

7.4. На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби, державний виконавець виконує рішення «КТС Центру екстреної медичної допомоги» у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження»

 

Ознайомлені:

Начальник відділу правового забезпечення Чалідзе А.В.

 

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

 

 

 

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

 

 

 

 

“___”  _________________  2014 року

 

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 14

       до Колективного договору

       від «____» _______ 2014 року

 

П Е Р Е Л І К

 

посад та робіт, де через умови виробництва перерву встановити неможливо та працівникам має бути надана можливість прийому їжі впродовж робочого часу

 

№п/п

 

Назва підрозділів, посади

1

Відділ виїзної консультативної  медичної допомоги

1.1

Лікарі всіх спеціальностей

1.2

Фельдшер - (сестра медична) диспетчер з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам

2

Відділ медицини катастроф (пункти медицини катастроф)

2.1

Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

2.2

Фельдшер (сестра медична) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

2.3

Фельдшер - (сестра медична) диспетчер з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам

2.4

Водій автотранспортних засобів

3

Автомобільно-експлуатаційний відділ

3.1

Водій автотранспортних засобів  (бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та виїзних консультативних бригад)

4

Станція екстреної медичної допомоги (підстанції екстреної медичної допомоги)

4.1

Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

4.2

Фельдшер (сестра медична) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

4.3

Водій автотранспортних засобів

 

4.4

Фельдшер - (сестра медична) диспетчер з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам

 

4.5

Молодша медична сестра (виїзна)

4.6

Телефоніст

4.7

Молодша медична сестра  (які долучаються до роботи у нічний час)

4.8

Оператор котельні

 

 

 

 

 

Ознайомлені:

Начальник відділу правового забезпечення Чалідзе А.В.

 

 

Від імені «Роботодавця»

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

 

 

 

 

 

 

Від імені «Профспілки»

Голова Первинної профспілкової організації працівників Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

 

 

 

 

“___”  _________________  2014 року

 

_____________________________________

“___”  _____________________  2014 року

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано

і  скріплено печаткою

_________ (___________________) аркушів.

 

Директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

_______________ _________________________________

 

Голова Первинної профспілкової організації працівників комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Профспілки працівників охорони здоров’я України_______________  ________________________________

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант - средства от прыщей и чёрных точек
Karta
Рецепты от угрей и прыщей
Маленькие прыщики на лбу